Construction of "Good" and "Bad" motherhood during the study of critical reflection on experiences of social work with families at social risk

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Construction of "Good" and "Bad" motherhood during the study of critical reflection on experiences of social work with families at social risk
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2012, [Nr.] 9, p. 171-194
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTSocialinio darbo praktika ir socialinės paslaugos tampa vis svarbesniu mokslinio tyrimo objektu. Straipsnio tikslas yra atskleisti, kaip „rizikingos šeimos“ moters pozicionavimas pokalbio apie socialinio darbo procesą su šeima su socialine darbuotoja ir motina metu atskleidžia skirtingas motinystės ir socialinio darbuotojo pozicijų kategorijas. Socialinė darbuotoja ir moteris, kuri yra „rizikingos šeimos“ motina pateikė skirtingus naratyvinius diskursus apie savo patirtį susidūrus su sistema kritiškai atspindėdamos savo patirtį apie paslaugų teikimą ir gavimą. Socialinė darbuotoja supažindino klientę su paslaugų sistema ir tolimesniais paramos strategijos planais, taip pabrėždama paslaugų gavėjos trūkumus ir išreikšdama nepasitikėjimą klientės ištekliais. Socialinė darbuotoja „geros“ motinos pozicijai priskiria tik paklusnumo ir sutikimo su socialinės darbuotojos instrukcijomis reikšmes, taip išreikšdama paternalistinį socialinio darbo pobūdį. Tai veda prie socialinės darbuotojos savęs įtvirtinimo kaip kontrolierės ir stebėtojos. Motinos, su kuria buvo daromas interviu, retorika atskleidžia „geros“ motinos poziciją ir neturi vyraujančio paternalistinio paklusnumo. „Gera“ motina priskiria socialinės darbuotojos pozicijai informuojančios ir tarpininkės tarp klientės ir kitų specialistų reikšmes. Motina neidentifikuoja poreikio, kad socialinė darbuotoja būtų stebėtoja ar kontrolierė.Reikšminiai žodžiai: Atvejo studija; Motinystė; Nepateikiami; Socialinis darbas; Socialinės rizikos šeima; Case study; Motherhood; Nepateikiami; Social risk family; Social work.

ENSocial work practice and social services have increasingly become an important scientific research object. The paper aims to reveal how the positioning of a woman from the family-at-risk during the interview with a social worker and a mother about the social work process with a family reveals different categories of the positions of maternity and a social worker. A social worker and a woman, who is a mother from the family-at-risk, presented different narrative discourses about their experience when facing the system, critically reflecting their experience about the provision and reception of services. The social worker acquainted the client with the services system and further support strategy plans, thus highlighting the deficiencies of the beneficiary of services and expressing distrust in the clients’ resources. The social worker only ascribes the meanings of obedience and consent to the social worker’s instructions to the position of a “good” mother, thus expressing a paternalist nature of social work. This leads to the self-establishment of a social worker as a controller and observer. The rhetoric of a mother reveals the position of a “good” mother and does not have the dominant paternalist obedience. A “good” mother attributes the meanings of the informing specialist and the intermediary between the client and other specialists to the position of a social worker. The mother does not identify the need for a social worker to be an observer or controller.

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42505
Updated:
2018-12-17 13:21:08
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: