Komunizmas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunizmas Lietuvoje
Authors:
Editors:
Šepetys, Nerijus, įvadas, komentarai [aui, cwt]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2012.
Pages:
XXVIII, 143 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Kn. taip pat:Įvadas į lietuviškąją komunizmo kritiką: Stasio Ylos „Komunizmas Lietuvoje“ (1937) / Nerijus Šepetys — Įžanga: komunizmo ekspansija ir Lietuva — Komunizmo tikslai ir taktika Lietuvoje: Bendrosios pastabos; Nepriklausomybės atgavimo išvakarėse ir tuoj po atgavimo; Priešus nugalėjus ir viduje susitvarkius; Trečiojo Seimo valdymo laikais; Po 1926 m. gruodžio 17 d.; Nuo 1935 m. rudens; Išvados — Komunistų organizacijos ir jų veikimas Lietuvoje: Bendrosios pastabos; Lietuvos Komunistų Partija (LKP); Lietuvos Komunistinio Jaunimo Sąjunga (LKJS); Lietuvos Raudonoji Pagalba (RP); Profesinės sąjungos; Antireliginės akcijos organizacija; Kultūrbolševistinės akcijos organizacija; Pacifistinė ir antimilitaristinės akcijos tikroji prasmė; Organizuota veikla kalinių tarpe; Vaikų ir mokinių organizavimas; Išvados — Komunizmo pavojaus Lietuvai realumas: Bendrosios pastabos; Išorinis politinis pavojus; Išorinis ideologinis pavojus; Išvidinis idėjinis pavojus; Išvidinis netiesioginis (iš sąlygų pusės) pavojus; Išvados — Kova su komunizmu Lietuvoje: Bendrosios pastabos; Visapusiška idėjinė kova; Visuotinė ir organizuota kova; Netiesioginė kova; Tiesioginė kova; Išvados — Komentarai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Komunizmas; Komunistinės organizacijos; Sovietų Sąjungos komunistų partija; Lietuvos komunistų partija; Pacifizmas.
EN
Lithuania; Communism; Communistic organization; Communistic Party of the Soviet Union; Communistic party of the Lithuania; Pacifism.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – tai naujas 1937 m. Stasio Ylos knygos „Komunizmas Lietuvoje“ leidimas. Nerijaus Šepečio įvadas ir komentarai supažindina su S. Ylos veikla ir knygos atsiradimo aplinkybėmis. S. Ylos veikalą galima vadinti geriausia ir profesionaliausia iš iki šiol parašytų Lietuvos autorių studijų apie komunistus, komunizmą, jo grėsmę ar kovą su ja. Vienas iš motyvų naujai išleisti šią knygą – noras pabrėžti, kad prieškario Lietuvos visuomenė, iškilūs intelektualai nebuvo akli sovietinės okupacijos išvakarėse. Jie mąstė ir diskutavo apie realius gyvenamojo meto pavojus galbūt net įžvalgiau ir blaiviau už šiandienės Lietuvos intelektualus, kurie grėsmes tėvynei kur kas dažniau išgalvoja ar abejingai nutyli. Knygoje S. Ylos sukauptas supratimas apie komunizmą Lietuvoje išsidėstė dviem blokais: istoriškai ir politiškai faktografiniu (pirmoji ir antroji knygos dalys) bei ideologiškai ir sociokultūriškai analitiniu (trečioji ir ketvirtoji knygos dalys). Autoriui svarbu, kad būtų sustabdytas politinis komunizmo įtakos stiprėjimas ir ideologinis jo sklidimas Lietuvoje. Knygos autorius siekia padėti suprasti, ko komunistai siekia, kaip jie veikia, mąsto, ką ir kodėl kalba. Žinant komunistų mąstymo ir veikimo ypatybes, galima geriausiai nuo jų apsisaugoti. Neatsitiktinai pagrindinis knygos šaltinis – pačių komunistų raštai: spauda, politinė agitacinė literatūra, dokumentai. Kaip tik mokėjimas surasti tokioje medžiagoje svarbiausias ir ryškiausiai komunistinį galvojimą, veikimą bei siekius iliustruojančias vietas daro šią knygą nepamainomą ir nesenstančią.

ENThis book is a new publication of Stasys Yla’s book “Komunizmas Lietuvoje” [Communism in Lithuania] of 1937. The introduction and comments by Nerijus Šepetys familiarise the reader with S. Yla’s activities and the circumstances under which the book saw the light. So far, S. Yla’s work can be considered as the best and most professional study among Lithuanian works about communists, Communism, its perils and the struggle against it. One of the reasons this book was newly published is the aspiration to emphasise the fact that the pre-war society of Lithuania, except for the intelligentsia, was not blind on the edge of the Soviet occupation. Their contemplations and discussions about real perils of the then period were more far sighted and sober than the ones the contemporary Lithuanian intelligentsia demonstrates by inventing or ignoring the perils to the motherland. The comprehension of communism in Lithuania is divided into two blocks in S. Yla’s book: historically and politically factographic block (the first and the second part of the book) and ideologically and socio-culturally analytical block (the third and the fourth part of the book). The author is concerned with the necessity to stop the growth of political influence of communism and its ideological spread in Lithuania. The author of the book seeks to help the reader understand the goals of communists, their methods and thought. The knowledge of communists’ way of thinking and methods of acting can help ensure protection from them. Therefore, the main source of the book is communists’ writings: press, political agitation literature, documents. The ability to identify key places in this material best illustrating their thinking, activities and aims makes this book irreplaceable and relevant.

ISBN:
9786094500152
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42308
Updated:
2021-03-10 21:42:38
Metrics:
Views: 29
Export: