Mokytojų nuolatinio tobulinimosi kompetencija, švietimo dalyvių požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų nuolatinio tobulinimosi kompetencija, švietimo dalyvių požiūriu
Alternative Title:
Educators' competence of continuous development from the point of view of participants in education
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 107, p. 85-91
Keywords:
LT
Kompetencija; Mokytojas; Nuolatinis tobulinimasis.
EN
Competence; Continuous development; Teacher.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta palyginti skirtingų edukacinės praktikos dalyvių (mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių ir studentų) nuostatas mokytojų nuolatinio tobulinimosi kompetencijos atžvilgiu. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, asmens patirties tyrimas, statistinė tyrimo duomenų analizė. Mokytojų nuolatinio tobulinimosi kompetencijos sampratai atskleisti atlikti trys tyrimo etapai. Pirmajame analizės etape respondentai išreiškė nuostatas 14 mokytojo pedagoginių kompetencijų atžvilgiu. Antrajam analizės etapui pasirinktos 7 (pusė iš visų vertintų pedagoginių kompetencijų) palankiausiai vertintos kompetencijos. Trečiajame analizės etape mokytojai, mokyklų vadovai, studentai ir mokiniai išreiškė savo nuostatas į nuolatinio tobulinimosi gebėjimus. Nustatyta, kad visi švietimo dalyviai – mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai ir studentai – mokytojų nuolatinio tobulinimosi kompetenciją vertino kaip vieną aukščiausių raiškų. Aukščiausiu prioritetu respondentai nurodė mokytojo gebėjimą būti atviram naujoms idėjoms, gebėjimą nuolat mokytis ir pagalbą mokantis. Nuolatinio tobulinimosi kompetencija laiduoja kokybišką mokytojo veiklą, kuri daro įtaką ne tik moksleivių pasiekimams, bet ir visuomenės kaitai. Todėl sparčiai kintančiame pasaulyje mokytojas privalo būti nuolat besimokanti asmenybė. Pabrėžtina nuolatinio tobulinimosi paradigma, akcentuojanti siekti asmeninio, profesinio ir visuomeninio tobulėjimo visą gyvenimą. Mokymasis nuolatinių pokyčių kontekste turi būti permanentinis procesas. [Iš leidinio]

ENThe paper attempts to compare the attitudes of different participants of the educational practice (teachers, school leaders, pupils and students) towards teachers’ ongoing professional development competence. The following research methods were employed: analysis of scientific literature, survey questionnaire, personal experience survey, statistical research data analysis. Three research stages reveal the concept of teachers’ ongoing professional development competence. During the first stage, the respondents expressed attitudes towards 14 pedagogical competences of a teacher. 7 (half of all evaluated pedagogical competences) most favourably evaluated competences were selected for the second stage. During the third stage of analysis, teachers, school leaders, students and pupils expressed their attitudes towards ongoing professional development competences. All participants of education – teachers, school leaders, pupils and students – evaluated the teachers’ ongoing professional development competence as one of the highest expressions. The respondents indicated the teacher’s ability to be open to new ideas, constantly develop professionally, and assistance when learning as the top priority. This competence guarantees qualitative teacher’s activities which influence not only pupils’ achievements, but also society change. Therefore, in this rapidly changing world, the teacher must be a continuously learning personality. The paradigm of constant development should be noted, which emphasises the objective of lifelong personal, professional and social development. Learning in the context of constant changes must be a permanent process.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42295
Updated:
2018-12-17 13:20:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 17
Export: