Bendrųjų makroekonominių veiksnių poveikio šalies mokesčių kultūros pokyčiams vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrųjų makroekonominių veiksnių poveikio šalies mokesčių kultūros pokyčiams vertinimas
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 3, p. 996-1002
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Mokesčių kultūra; Mokesčių kultūros raiška; Mokesčių makroekonominiai rodikliai; Mokesčių sistemos dalyviai; Makroekonominiai mokesčių kultūros veiksniai.
EN
Tax culture; Tax culture expression; Tax macroeconomic indicators; Participants of tax system; Macroeconomic factors of tax culture.
Summary / Abstract:

LTMokesčių kultūros samprata yra mažai nagrinėtas reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Straipsnio tikslas – įvertinti bendrųjų makroekonominių veiksnių įtaką šalies mokesčių kultūros pokyčiams. Atlikus mokslinės literatūros analizę, mokesčių kultūrą įtakojantys veiksniai išskirti į dvi grupes: bendruosius ir specifinius, nes mokesčių kultūrą sąlygoja bendrieji socialiniai-ekonominiai veiksniai, būdingi kultūrai, ekonomikai apskritai, ir specifiniai veiksniai, būdingi mokesčių sistemai. Atlikta makroekonominių veiksnių įtakos mokesčių kultūrai analizė liudija, kad šios grupės veiksniai neigiamai veikė mokesčių kultūros pokyčius. Nagrinėjamu laikotarpiu tiriamose ES šalyse stebimos mokesčių kultūros pokyčių visumoje ir makroekonominių veiksnių įtakotų mokesčių kultūros pokyčių bendra kitimo tendencija. Teigiama šių veiksnių įtaka mokesčių kultūrai pasireiškė tose 12 ES šalių, kuriose mokesčių kultūra augo, išskyrus Rumuniją. Neigiami mokesčių kultūros pokyčiai įvyko 15 ES šalių, ir nagrinėjamu laikotarpiu nei vienoje šių šalių nepasireiškė teigiama makroekonominių veiksnių įtaka mokesčių kultūros kitimui. Naujųjų ir senųjų ES šalių, kurių makroekonominiai rodikliai silpnesni (Ispanija, Italija, Portugalija ir Graikija), yra žemas mokesčių kultūros lygis dėl nepakankamai išvystytų mokesčių sistemų, ekonominės ir socialinės valstybės politikos, o iš kitos pusės, žemas šių šalių mokesčių kultūros lygis, savo ruožtu, sąlygoja blogesnius jų makroekonominius rodiklius.

ENIn article the concept of tax culture is presented, allocating possibilities of display of tax culture. The aim of the research is to estimate influence of the general macroeconomic factors on changes of tax culture of the countries. The factors influencing tax culture, are allocated on two groups: the general and specific. The general factors, like as level of development of the national economy, level of the national education system, social position of citizens of the country, having influence on changes of tax culture are allocated and described. Changes of macroeconomic factors and change of tax culture of the states of EU are analyzed; and also influence of those factors on changes of tax culture is calculated and estimated. Analysis has shown that in the new and old EU countries which macroeconomic indicators weak, is available low level of tax culture because of not enough developed tax systems, an economic and social state policy, and on the other hand, low level of tax culture of those countries, in turn, causes low macroeconomic indicators in those countries. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41928
Updated:
2018-12-17 13:19:42
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: