Šaunamųjų ginklų panaudojimo valstybės sienos apsaugos tarnybos veikloje tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šaunamųjų ginklų panaudojimo valstybės sienos apsaugos tarnybos veikloje tyrimas
Alternative Title:
Research of the use of firearms in practice of state border guard service
Keywords:
LT
Pareigūnas; Šaunamojo ginklo panaudojimas; Valstybės siena; Valstybės sienos apsaugos tarnyba, šaunamieji ginklai, ginklo panaudojimas, teisės pažeidimai.
EN
Guard officer; State border guard service, firearms, use of a gun, legal violations; State border; Use of fireams.
Summary / Abstract:

LTTeisės normų privalomumui užtikrinti ne visada pakanka naudos, moralės normų, viešosios nuomonės ar įsitikinimų, todėl teisės privalomumas užtikrinamas pasitelkiant į pagalbą valstybės prievartą. Turintys atitinkamus įgaliojimus pareigūnai, įstatymų numatytais atvejais, turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Kadangi prievartos priemonių panaudojimas visais atvejais apriboja asmens, prieš kurį šios priemonės naudojamos, galimybę veikti pagal savo valią, todėl asmens laisvę ribojančių priemonių naudojimas turi būti reglamentuotas įstatymo teisės normomis, paliekant pareigūnams diskrecijos teisę pasireiškiančią tik švelnesnės prievartos formos pasirinkimu. Iš visų prievartos rūšių didžiausią pavojų asmeniu, prieš kurį naudojama prievarta, sukelia šaunamųjų ginklų panaudojimas, todėl labai svarbu, jog prievartą naudojantis pareigūnas teisingai įvertintų susiklosčiusią situaciją, o tai dažniausiai nulemia pareigūno pasirengimas veikti tokiose situacijose, gyvenimiška patirtis, charakterio savybės. Akivaizdu, jog iš visų šių faktorių lengviausiai tobulinamas yra pareigūno pasirengimo veikti ekstremaliose situacijose ugdymas, o formuojant tokio ugdymo kryptingumą, taktiką ir strategiją tikslinga išanalizuoti egzistuojančią ginklo panaudojimo praktiką. Straipsnyje, analizuojamos prievartos priemonių panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų normos, bei praktiniai ginklo panaudojimo atvejai. [Iš leidinio]

ENFor ensuring legal norms obligation use, moral norms, public opinion or beliefs are not always sufficient, so the obligation of law is ensured by invoking to assistance the state compulsion. Officials possessing corresponding authorizations in the cases provided by laws are entitled to use compulsion when it is necessary to prevent legal violations, detain the persons who have committed them and other cases during protection and defence of the legitimate interests of a person, society, state. As the employment of compulsion measures in all cases limits the opportunity of the person against whom these measures are used to act according to his will, the use of measures limiting the freedom of a person must be regulated by legal norms of law leaving to the officials discretion rights manifesting itself only by choosing a gentler form of compulsion. It is very important for the officer to estimate the concurrence of the situation in the right way when using compulsion. Most often it is predestinated by the officers readiness to act, experience and features of character. It is obvious that the most easily factor to improve is the officers preparedness to act in extreme circumstances. In order to formulate the direction of such a development, the tactics and strategy it is expedient to analyse the practical use of a gun. The article deals with the legal norms of law regulating the use of compulsion measures and the cases of practical employment of a gun. [Text from author]

Subject:
Related Publications:
  • Nelegali migracija Lietuvoje : retrospektyva ir šių dienų problemos / Audra Sipavičienė, Danutė Tureikytė; Tarptautinė migracijos organizacija, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Demografinių tyrimų centras, Vilniaus universitetas Sociologijos katedra. Vilnius : [LFSI], 2000. 110 p.
  • Teisės teorija / Alfonsas Vaišvila ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : Justitia, 2000. 375 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41418
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 12
Export: