Santuokos institutas valstybės ir Bažnyčios požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santuokos institutas valstybės ir Bažnyčios požiūriu
Alternative Title:
Peculiarities of State and Church conception and standpoint into marriage institute
In the Journal:
Soter. 2004, 12 (40), p. 15-27
Keywords:
LT
Bažnyčia, valstybė; Santuoka; Šeima, santuoka; Šeimos teisė.
EN
Church; Family; Family law; Lithuania; Marriage; State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas valstybės ir Bažnyčios požiūris į santuokos institutą, aptariama santuokos bei šeimos samprata ir jos istorinė raida. Gvildenami pagrindiniai santuokos sudarymo aspektai, akcentuojant esminius valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo šioje srityje momentus bei principus. Darbe siekiama atskleisti valstybės ir Bažnyčios požiūrio į santuokos sudarymą ypatumus ir skirtumus. Bažnyčios ir valstybės santuokos bei šeimos sampratos yra panašios, bet netapačios, valstybė santuoką labiau supranta kaip santuokinio gyvenimo realizavimą, o Bažnyčia pabrėžia santuokos esmę ir bendresnius tikslus. Didžiausias ir esminis skirtumas – požiūris į santuokos išardomumą. Civilinis bažnytinės santuokos registravimas reiškia bažnytinės santuokos pripažinimą iš valstybės pusės. Civiliškai užregistruotos bažnytinės santuokos pripažinimas negaliojančia iš Bažnyčios pusės civilinių padarinių neturi ir šiuo metu galiojančiame įstatyme jie nenumatomi. Tinkamai sudaryta bažnytinė (konfesinė) santuoka turi analogiškas teisines pasekmes kaip ir civilinė santuoka. Tačiau, be pasaulietinės teisės normų, jai taikomos ir atitinkamos konfesijos kanonų teisės normos. Bažnytinė santuoka galėtų būti pripažįstama savarankiška institucija. Tačiau valstybė turėtų registruoti tokią bažnytinę santuoką, kokią ją pripažįsta pati konfesija. Šiuo metu Bažnyčia Lietuvoje nepajėgi vesti santuokų registraciją bei apskaitą. Valstybė su tuo sutinka ir registruoja santuokas civiline tvarka.

ENThe article analyses the point of view of the Church and the state towards the institution of marriage, discusses the understanding of marriage and family and its historical development. It analyses the basic aspects of family creation by stressing the essential moment and principles of cooperation between the Church and the state in this area. The article strives to reveal peculiarities and differences of the point of view of the Church and the state towards creation of family. The Church and the state have familiar understanding about family, but they are not identical because the state understands marriage as the realisation of a married life, whereas the Church stresses the essence of marriage and more common goals. The biggest and most essential difference is the point of view towards the breakdown of marriage. Civil registration of the marriage in church means that the state acknowledges the marriage in church. The acknowledgement that civil registration of the marriage in church is terminated has no civil effects form the Church’s side and they are not stipulated in the valid law. Duly executed marriage in church (confessional) has analogous legal consequences to the civil one. But apart from secular legislative norms, particular confessional cannon legislative norms are also applied to it. Marriage in church could be acknowledged as an independent institution. But the state should register such marriage in church the way it is acknowledged in the confession itself. Today the Church in Lithuania is incapable to keep the register and accounting of marriages. The state acknowledges this fact and registers marriages in the civil order.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis / Rusnė Juozapaitienė. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2011, Nr. 2 (3), p. 101-123.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41386
Updated:
2018-12-17 11:29:04
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: