Knowledge management : learning organisation : (national regional aspect).

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Knowledge management: learning organisation : (national regional aspect)
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2006, Nr. 2 (11), p. 6-14
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTEkonominės situacijos pasikeitimas, pokyčiai socialiniame gyvenime lemia pokyčius organizacijose. Dabartiniu metu regioninių ir tarptautinių rinkų lyderių dėmesio centre yra žinių vadyba, organizacijos mokymasis, pabrėžiant, kad tai yra esminiai faktoriai formuojant verslo organizacijų strategijas. Vis didesni pokyčiai ir aplinkos, kurioje turi veikti organizacijos, neapibrėžtumas kelia darbuotojams reikalavimus atitinkamai reaguoti į rinkos poreikius ir gerinti produkto ar paslaugos kokybę. Žinių visuomenėje, kur informacijos, techninių inovacijų pokyčiai yra nepaprastai greiti ir kur aplinkos ir visuomenės vystymosi greitis nuolat didėja, organizacijos ir pelno siekiančios organizacijos yra priverstos nuolat mokytis ir tobulėti, norėdamos pasiekti sėkmę. Šio straipsnio tikslai yra: atskleisti, kaip pažangūs žinių vadybos metodai, tarp kurių vienas iš pagrindinių yra mokymasis, lemia organizacijų konkurencinį pranašumą; pateikti besimokančios organizacijos koncepciją; aptarti poreikį kurti tokią organizaciją, jos poreikius ir charakteristikas; ir apžvelgti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinius dokumentus, reglamentuojančius žinių vadybos procesus ir žinių ekonomiką. Žinių vadyba kol kas yra ankstyvose praktinio pritaikymo stadijose, bet jos vystymosi kryptis yra gana aiški: tai bus erdvė, integruojanti vadybą, orientuotą į kūrybą ir intelektualaus kapitalo vadybą, ir turinti apjungti visas vadybos sritis. Nuolat besikeičianti aplinka, žinių ir ekonomikos idėjos, globalizacija pabrėžia mokymosi svarbą ne tik individualiame, grupiniame ar organizacijos lygmenyje, bet taip pat regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.Reikšminiai žodžiai: Žinių valdymas; Besimokančios organizacijos; Knowledge management; Learning organisations.

ENAlteration of the economic situation, social life variations determine the changes in organisations. Nowadays, leaders of regional, international markets focus on knowledge management, organisational learning, emphasising that these are the crucial factors in shaping strategies for business organisations. Ever-growing changes and uncertainty in the environment in which organisations must function increase the requirements for employees to adequately react to market needs and to improve product or service quality. In the knowledge society where changes in information, technological innovations are incredibly rapid and where the development speed of the environment and the society increases constantly, organisations and profit seeking enterprises are forced to learn and improve continually in order to be successful. The purpose of this report is to reveal how progressive knowledge management methods, one of the main being learning, determine a competitive advantage of organisations; to present a concept of a learning organisation; to discuss necessity to establish such organisation, its needs and characteristics; and to review the legal acts of the European Union and the Republic of Lithuania regulating processes of knowledge management and knowledge economy. [From the publication]

ISSN:
1822-3133
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4119
Updated:
2018-12-17 11:38:33
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: