Rendering of foreign personal names in Lithuanian press

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Rendering of foreign personal names in Lithuanian press
Alternative Title:
Kitų kalbų asmenvardžių perteikimas lietuviškoje spaudoje
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2010, Nr. 4 (13), p. 98-106
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Kalbos sistema; Lietuviška spauda; Neatitikimas taisyklėms; Nelietuviški asmenvardžiai; Taisyklių nesilaikymas; Tikriniai vardai; Užsieniečių pavardės, Lietuviška spauda.
EN
Foreign personal names; Language system; Lithuanian press; Non-compliance with rules; Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas nelietuviškų asmenvardžių lietuviškoje spaudoje naudojimas ir jų neatitikimas aiškiai apibrėžtoms naudojimo taisyklėms. Teorinėje dalyje apžvelgiama tikrinių vardų samprata, jų vieta kalbos sistemoje, tiksli klasifikacija, jų vertimo į lietuvių kalbą galimi būdai ir taisyklės, kaip tai atlikti tinkamai. Nors Lietuvių kalbos komisija yra patvirtinusi tikslias taisykles, praktinė analizė parodė įvairių neatitikimų joms. Lietuvos laikraščių, ypatingai „Lietuvos ryto“ ir „Šiaulių krašto“, užsienio asmenvardžių tyrimo rezultatai parodė, kad dažnai nesilaikoma taisyklių, tas pats asmenvardis skirtingai pateikiamas tame pačiame laikraščio numeryje. Dažniausi neatitikimai/klaidos yra tokie: galūnės ir kabutės nenaudojamos po netariamos raidės „e“, originalios asmenvardžių formos naudojamos be galūnių -as, -is, vardas ir pavardė rašomi pagal skirtingas taisykles. Be to, viename laikraščio numeryje ar net viename straipsnyje dažnai naudojamos dvi ar net trys skirtingos asmenvardžių formos – adaptuotos, originalios formos su lietuviška galūne ir originalios formos be lietuviškos galūnės. Dar daugiau, pasitaikė atvejų, kai adaptuota ir originali formos naudotos viena šalia kitos, viena iš jų – skliausteliuose. Kai tas pats asmenvardis gali būti pateikiamas trimis skirtingais būdais, rekomenduojama išlaikyti nuoseklumą straipsnyje ir net visame laikraštyje. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe present paper discusses the usage of foreign personal names in Lithuanian press and their non-compliance with the exactly defined usage rules. Theoretical part reviews the conception of proper names, their place in the system of the language, exact classification, possible ways of rendering them into the Lithuanian language and the rules how to do it appropriately. Although the exact rules have been approved by the Commission of the Lithuanian Language the practical analysis shows various inconsistencies. The analysis of foreign personal names, based on the data compiled from Lithuanian quality newspapers, particularly the Lietuvos Rytas and the Šiaulių Kraštas, has revealed that there are abundant cases of non-compliance with the rules as well as inconsistencies of the same personal name usage in the same newspaper. The most common inaccuracies/mistakes are the following: flexions and apostrophes are not used after mute - e, original forms of personal names are used without flexions -as, -is, first name and surname are written following different rules. Also, the same newspaper or even the same article often uses two or three different forms of personal names – adapted, authentic form with Lithuanian flexion and authentic form without flexion. Moreover, there are few cases when adapted and authentic forms of authentic names are used next to each other, that is one of them in the parenthesis. Since the same personal name can be rendered in three different ways, it is highly recommendable to retain consistency in the same article and preferably in the same publication. [text from author]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41038
Updated:
2017-09-20 19:43:19
Metrics:
Views: 12
Export: