Europos Bendrijų teisės viršenybė ir valstybių narių bei Lietuvos Respublikos teisė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Bendrijų teisės viršenybė ir valstybių narių bei Lietuvos Respublikos teisė
Alternative Title:
Supremacy of the EC law and law of the EU states and the Republic of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 37, p. 44-63
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje trumpai aptariami pagrindiniai Europos Bendrijų (toliau - EB) teisės viršenybės principo, išvystyto Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - TT), aspektai, įvertinama, kaip šį principą pripažįsta Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybių narių teismai. Be to, nagrinėjama, kokia būtų šio principo įtaka Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisei, jai tapus ES valstybe nare. Visų pirma, straipsnyje pateikiamas TT požiūris į EB teisės ir nacionalinių valstybių narių teisės sistemų santykį. Straipsnyje taip pat analizuojama valstybių narių teismų jurisprudencija šioje srityje. Teigiama, kad šio principo pripažinimas nacionalinėje teisėje nebuvo besąlyginis, skirtingos teisinės tradicijos jį vertino nevienodai. Galiausiai, šiame straipsnyje išryškinamos tam tikros problemos, kylančios dėl EB teisės viršenybės principo, kartu pateikiami galimi šios problemos sprendimo būdai, kurie sudarytų sąlygas įgyvendinti įsipareigojimus, įstojus į ES. Pasak autoriaus, atsižvelgiant į būsimą Lietuvos narystę ES, būtina priimti atitinkamas konstitucines pataisas, numatančias galimybę deleguoti dalį valstybės kompetencijos ES institucijoms ir tokio delegavimo ribas bei įtvirtinančias EB teisės tiesioginio veikimo ir viršenybės principus. Be to, turint galvoje, kad LR kol kas iš esmės nėra teisminės tarptautinės teisės normų taikymo tradicijos ir atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos teismai turės tiesiogiai taikyti EB teisę, autoriaus teigimu, būtina jau dabar šią tradiciją plėtoti.Reikšminiai žodžiai: Europos Bendrijų teisė; Nacionalinė teisė; European community law; National law.

ENThe aim of the article - to highlight main aspects of EC law supremacy principle developed by the European Court of Justice, to analyse how this principle was accepted by the Member States courts and to discuss possible impact of the principle to Lithuania's legal system once it becomes member of the EU. First of all the article presents standpoint of the ECJ to the relation between the EC law and national legal systems of the Member States. Furthermore the article analyses jurisprudence of the Member States national courts in this field. It reveals that acceptance of this principle was not unconditional and various legal traditions have different perceptions on this issue. Finally the article deals with relation between the EC law and legal system of Lithuania, identifies certain problems arising from the EC law supremacy principle and offers certain solutions which would allow to ensure enforcement of obligations arising from the membership in the EU. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40456
Updated:
2018-12-17 10:48:07
Metrics:
Views: 50    Downloads: 13
Export: