Asmens negrąžinimo principas, jo vieta Lietuvos teisės sistemoje ir taikymo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens negrąžinimo principas, jo vieta Lietuvos teisės sistemoje ir taikymo problemos
Alternative Title:
Principle of non-refoulement, its place in Lithuanian legal system and problems in application
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 34, p. 58-74
Keywords:
LT
Asmens negrąžinimo principas; Pabėgėliai.
EN
Non-refoulement; Refugees.
Summary / Abstract:

LTAsmens negrąžinimo principas išplaukia iš pagrindinių žmogaus teisių principų, kurie numato teisę ieškoti prieglobsčio ir juo naudotis kitose valstybėse nuo persekiojimo, kaip numatyta Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 14 straipsnyje. Pasak autorės, šis principas rodo tarptautinės bendrijos susirūpinimą ir įsipareigojimą užtikrinti pagrindines žmogaus teises asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Lietuvoje asmens negrąžinimo principas konkrečiai pradėtas taikyti palyginus neseniai, kai buvo pradėta rūpintis pabėgėlių teisių apsauga. Nors principas žinomas gana ilgai, jo turinys retai kur buvo atskleidžiamas teisiniuose dokumentuose ar analizuojamas. Straipsnyje daroma išvada, jog asmens negrąžinimo principo teisinis reglamentavimas Lietuvoje dar nėra pakankamas, nes nenumato apsaugos nuo išsiuntimo ar grąžinimo asmenims, kurie dėl kitų priežasčių, nei Pabėgėlių įstatyme įtvirtintos, negali būti grąžinami ar išsiunčiami į kilmės valstybę. Be to, siūloma, jog reikia tobulinti asmens negrąžinimo principo reglamentavimą, reikia jį tobulinti tiesioginio/netiesioginio grąžinimo aspektu, išimčių darymo nagrinėjamo principo ir alternatyvios pabėgėlių statusui apsaugos įgyvendinimo atžvilgiu. Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti kuo daugiau asmens negrąžinimo principo taikymo aspektų, mėginama atskleisti jo turinį ir svarbą, įgyvendinant Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus pabėgėlių ir žmogaus teisių apsaugos srityje.

ENNon-refoulement principle stems from the fundamental human rights, which stipulate the right to seek and enjoy in other states asylum from prosecution as laid down in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights. According to the author, this principle shows the concern and committment of the international community to secure fundamental human rights for people who need international protection. The non-refoulement principle in Lithuania was put into operation comparatively recently, when the issue of protection of refugees' rights has emerged. Despite the principle being known for quite a long time, its content rarely was revealed in legal documents or analysed. A conclusion is drawn in the article that the legal regulation of the non-refoulement principle in Lithuania is inadequate, as it does not stipulate protection against return or expel for individuals who for the reasons other than the ones established in the Refugees Law cannot be returned or expelled to their country of origin. Furthermore, the author suggests improvement of the regulation of the non-refoulement principle, as it needs improvement in terms of direct/indirect return, the principle of examining exceptions and implementation of alternative refugees status protection. The article is aimed at discussing as many aspects of the non-refoulement principle application as possible, attempts to reveal its content and relevance by implementing international commitments made by Lithuania in the field of refugees and human rights protection.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40349
Updated:
2018-12-17 10:47:55
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: