Šiuolaikinių kaimo plėtros idėjų pritaikymas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinių kaimo plėtros idėjų pritaikymas Lietuvoje
Alternative Title:
Formation of rural development ideas in Lithuania: history and perspectives
In the Journal:
Keywords:
LT
Daugiafunkcionalumas; Daugiafunkciškumas; Kaimo plėtra; Nauja institucinė ekonomika.
EN
Multifunctionality; New institutional economy; Rural development.
Summary / Abstract:

LTKaimo plėtra – tai tęstinis procesas, susijęs su teigiamais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais kaimo sistemoje. Straipsnio tyrimo tikslas – ištirti kaimo plėtros idėjų formavimosi Lietuvoje raidą, atskleidžiančią šiuolaikinių kaimo plėtros idėjų pritaikomumo pagrįstumą. Lietuvos kaimo plėtros idėjoms formuotis svarbiausia buvo XX a. pirmoji pusė. Fundamentaliųjų darbų tematika apėmė ūkininkų ūkių gyvybingumo ir konkurencingumo, susisiekimo sistemos sutvarkymo bei švietimo sistemos stiprinimo, kraštovaizdžio formavimo klausimus, kurie buvo plėtojami vėlesniais kaimo raidos etapais. Lietuvos mokslininkų iškeltų kaimo plėtros idėjų įgyvendinimas buvo laikinai sustabdytas dėl privestinai pakitusios (1940–1989) politinės situacijos. Kaimo sistemoje vyko šie neigiami procesai: bolševikinė žemės reforma; kolektyvizacija; infrastruktūros plėtra, neatsižvelgiant į vietos kraštovaizdį bei gyventojų poreikius; plėtojama žemė ūkio aplinkosaugos reikalavimų neatitinkanti žemės ūkio gamyba; ideologizuota kultūros plėtra. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atgaivintos tarpukario Lietuvos agrarininkų idėjos, užsienio šalių patirtis adaptuota Lietuvai, gilinamasi į šiuolaikines kaimo plėtros idėjas Europoje. Atlikti tyrimai leido nustatyti esmines idėjas, kurios turi ir (arba) ateityje turės įtakos Lietuvos kaimo plėtrai: daugiafunkcinio žemės ūkio – kiekybinė, kokybinė ir infrastruktūros plėtra; kaimo daugiafunkcionalumo – kaimo vietovių tikslinis panaudojimas; naujosios institucinės ekonomikos – geresnis atstovavimas kaimo žmonių interesams ir kt.

ENRural development - it is a continuous process associated with positive quantitative and qualitative changes in rural system. The aim of the article - to investigate the development of rural formation of ideas in Lithuania that discloses validity of contemporary rural formation of idea applicability. The first half of the 20th century was the most important for development of Lithuania‘s rural formation of ideas. The area of fundamental work involved work viability and competitiveness of farms, the transport system arrangement and education framework, landscape formation issues, which have been developed in later phases of rural development. The implementation of rural formation ideas raised by Lithuanian scientists had been temporarily suspended due to compulsorily changed (1940-1989) political situation. These negative processes have happened in the rural system: the Bolshevik land reform; collectivization; the development of infrastructure regardless of local landscape and the needs of the population; development of agricultural production that does not comply with environmental requirements of agriculture; ideologized cultural development. After the restoration of Lithuania's independence, the interwar Lithuania‘s Agrarian ideas have been recovered and international experience has been adapted to Lithuania, modern ideas of rural development in Europe have been going to the heart. The research allowed determining the key ideas that have (or) in the future will affect the Lithuanian rural development: multifunctional agriculture - quantitative, qualitative and infrastructure development; rural multifunctionality - target use of rural areas; the new institutional economics - a better representation of interests of rural people and so on.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39330
Updated:
2018-12-17 11:55:53
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: