Mažų, vidutinių ir didelių įmonių vieta inovacinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažų, vidutinių ir didelių įmonių vieta inovacinėje veikloje
Alternative Title:
Role of small, medium, and large enterprises in innovation activities
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2004, Nr. 30, p. 81-92
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Inovacinė veikla; Inovacinės įmonės; Mažos ir vidutinės įmonės; Didelės įmonės; Innovations; Innovation activity; Innovation enterprises; Small and medium business (SME); Large enterprises.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Inovacijos / Innovations; Inovacinė veikla.
EN
Large enterprises; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTInovacijų kūrimas dažnai siejamas su labai didelėmis, finansiškai stipriomis įmonėmis, o mažesnės įmonės laikomos tiktai inovacinės veiklos rezultatų - produktų ir procesų - pirkėjais. Dabar jau pripažįstama, kad smulkus ir vidutinis verslas yra svarbus visų valstybių ūkiuose kaip pagrindinis darbo vietų kūrimo, socialinių problemų sprendimo šaltinis, tačiau jo vieta inovacijų kūrime ir platinime dažnai nepakankamai įvertinama. Straipsnyje nagrinėjama įmonių inovacinė veikla, pabrėžiant mažų ir vidutinių įmonių vietą inovaciniuose procesuose. Nagrinėjami Europos Sąjungoje šia tema atlikti tyrimai, jų rezultatai lyginami su Lietuvos įmonių inovacinės veiklos rezultatais. Daroma išvada, mažos ir vidutinės įmonės ypač svarbios diegiant inovacijas, nes jos gali greitai reaguoti į paklausos ir technologijų pokyčius. Labai dažnai būtent šios įmonės pradeda įsisavinti naujus gamybos procesus ir rinkas, o juos vėliau stambesniu mastu perima didelės įmonės. Kaip rodo inovacinės įmonių veiklos rezultatai, Europos Sąjungos šalyse inovacinė veikla įmonėse vykdoma aktyviau, nei Lietuvos. ES šalyse kelis kartus didesnė įmonių dalis gauna valstybė finansinę paramą. Lietuvoje vis dar ryški praraja tarp mokslo ir gamybos. Pagrindiniai veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai, Lietuvos, kaip ir ES verslininkams, buvo ekonominiai: finansinių šaltinių trūkumas, didelės inovacinės išlaidos, didelė ekonominė rizika.

ENInnovation is often associated with very large, financially strong companies, and smaller companies are considered only as buyers of results of innovative activity - products and processes. It is now recognized that small and medium-sized businesses are important in every national economy as major source for job creation, social problem-solving, but its place in innovation creation and distribution is often underestimated. The article examines innovative activities of companies, emphasizing place of small and medium-sized enterprises in the innovation processes. It analyzes the studies that have been carried out on this subject and the results are compared with results of innovative performance of Lithuanian companies. It is concluded that small and medium-sized enterprises in particular are vital in innovation, because they can respond to demand and technological developments quickly. Very often these companies in particular start adopting new production processes and markets which are subsequently taken over on larger scale by large companies. The results of the innovative performance of companies show, that innovative activities in enterprises in the European Union countries are carried out more intensively than Lithuania. Several times greater part of enterprises in EU countries receives financial support. It is still a glaring gap between science and production. The main factors that impede innovation activities for Lithuanian as well as EU entrepreneurs were economic: lack of financial resources, high costs of innovation, high economic risk.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39199
Updated:
2018-12-17 11:27:45
Metrics:
Views: 67    Downloads: 53
Export: