Šiaulių kolegijos sveikatos fakulteto studentų nuomonių apie studijų programų realizavimą tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių kolegijos sveikatos fakulteto studentų nuomonių apie studijų programų realizavimą tyrimas
Alternative Title:
Study of students' opinions on the realisation of study programs in the faculty of health care, Šiauliai college
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 4 (11), p. 133-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Programos realizavimas; Socialinės nuostatos; Studentų nuomonė; Studijų kokybė; Studijų programa; Studijų programos kokybė; Studijų programos realizavimas; Program of study; Realization of study programs; Realization of the program; Social provisions; Student opinion; The quality of studies; The quality of study programs.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Programos realizavimas; Socialinės nuostatos; Studentai / Students.
EN
Program of study; quality of study programs; quality of studies; Realization of study programs; Realization of the program; Social provisions; Student opinion.
Summary / Abstract:

LTSiekiant ištirti studentų nuomones apie Sveikatos fakultete realizuojamas studijų programas, buvo išryškintos studijų kokybės vertinimo ir socialinės nuostatos, kaip edukacinio proceso komponento, sąvokų esmė; nustatytos studentų akcentuojamas studijų programų realizavimo problemos; išskirtos pagrindinės studijų programų realizavimo stipriosios pusės. Apklausoje dalyvavo 115 Šiaulių kolegijos Sveikatos fakulteto dieninių bei neakivaizdinių skyrių 2004-2005 m. m. Socialinio darbo, Kineziterapijos, Bendrosios praktikos slaugos bei 2005-2006 m. m. Socialinio darbo studijų baigiamojo kurso studentų. Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros apžvalga, anketinė apklausa, dokumentų analizė. Socialinės nuostatos sąvoka yra viena esminių matmenų, tiriant asmenybės, kaip grupės nario, santykį su vienais ar kitais socialiniais objektais. Nustatyta, kad studentus tenkina įrengti kabinetai, auditorijos; bibliotekos teikiamos paslaugos; specialybės dalykų kiekis studijų programoje; studijų metu pateiktos teorijos sąsajos su praktine veikla; dėstytojų pasirengimas giliai ir plačiai perteikti dėstomų dalykų turinį; auditorinio laiko panaudojimo efektyvumas; informacinių technologijų efektyvus panaudojimas dėstytojų vadovaujamame studijų procese; sudarytos galimybės pasirinkti praktikos vietą; praktikos vadovų kompetencija; praktikos užduotys; numatyta studijų programoje praktikos trukmė; dėstytojų ir studentų tarpusavio bendravimas paskaitose; dėstytojų taikomi studentų darbo vertinimo metodai, dėstytojų konsultacijos.

ENIn order to investigate the opinions of students on the subject of the study programmes, which were implemented in the Faculty of Health, the core concepts regarding assessment of study quality and social provision as the component of educational process were developed; the problems of implementation of the study programmes‘, which students accentuated, were determined; the strengths of implementation of the main study programmes were distinguished. The survey involved 115 full-time and part-time final year students in Šiauliai college. They studied Social Work, Physiotherapy, General Practice Nursing in 2004-2005, and Social Work in 2005-2006. Applied research methods: review of scientific literature, questionnaires and analysis of documents. The concept of social provision is one of the most substantial dimensions in exploring personality’s as a member of the group relationship with one or the other social object. It was found that students were satisfied with the classrooms, lecture halls; library services; the number of specialty subjects in the study programme; a link between theory and practical work; preparation of teachers to deeply and broadly convey the content of the subject; efficiency in using classroom time; effective use of information technologies in teacher-led study process; permitting to choose practice place; competence of practice supervisors; practice tasks; practice duration scheduled in study programme; intercommunication of students and teachers during lectures; evaluation methods of students‘ work used by teachers and teachers’ consultations.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38658
Updated:
2018-12-22 18:44:33
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: