Problems of application of special knowledge in investigation of crimes and administrative offences in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of application of special knowledge in investigation of crimes and administrative offences in Lithuania
Alternative Title:
Specialių žinių taikymo problemos tiriant nusikaltimus ir administracinės teisės pažeidimus Lietuvoje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (1), p. 351-368
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Administracinis procesas; Baudžiamasis procesas; Ekspertizė; Specialios žinios; Specialių žinių panaudijimas; Teismo ekspertizė.
EN
Administracinis procesas; Application of special knowledge; Criminal procedure; Forensic examination; Special knowledge.
Summary / Abstract:

LTAtlikti tyrimai Lietuvoje parodė, kad ekspertinių įstaigų sistema jau yra pribrendusi pokyčiams. Pritariant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 28 d. pasitarimo nuostatoms dėl ekspertinės veiklos tobulinimo, mūsų nuomone, Lietuvoje turėtų būti įkurta mokslinė įstaiga, kuri užtikrintų strateginį, kompleksinį įvairių lygių teismo ekspertizės problemų nagrinėjimą, racionalų esamo potencialo ir materialinės bazės panaudojimą sprendžiant ne tik įvairius teismo ekspertizės ir kriminalistikos klausimus, bet ir nusikaltimų tyrimo aiškinimo ir užkardymo mokslinius, metodinius, didaktinius ir organizacinius klausimus. Straipsnis pristato tyrimą, vykdomą moksliniame projekte „Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija bei jos įgyvendinimo mechanizmas“, ir pirminius atliekamo tyrimo rezultatus. Paties projekto tikslas yra sukurti specialių žinių taikymo nusikaltimų ir administracinių pažeidimų tyrime mokslinę koncepciją bei jos įgyvendinimo kryptis teisinės reformos kontekste.Tyrimais šioje srityje mes pabandėme aprėpti kuo platesnę geografinę, institucinę, pareigybinę imtį, empirinius tyrimus siedami su teisinės bazės, teorinių koncepcijų ir jų įgyvendinimo praktikos analize, panaudodami savo tyrimus, dalyvavimo įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje patirtį, diskusijų su pareigūnais ir kolegomis informaciją.Paskutinis naujausias mūsų tyrimas įgyvendinant projektą yra ekspertų ir specialistų iš 35 šalių apklausa anglų kalba. Respondentų atsakymai padės išskirti pagrindines problemų grupes, kurios yra aktualios siekiant optimizuoti ekspertinių įstaigų veiklą ir padidinti jų veiklos efektyvumo rodiklius. Svarbu buvo ištirti užsienio mokslo ekspertinių įstaigų atliekamų tyrimo kokybės užtikrinimo bei akreditacijos mechanizmus bei nustatyti, ar yra specialūs mokymai universitetuose. Straipsnyje pristatomi pirminiai svarbiausi šios apklausos rezultatai, o visas tyrimas bus vėliau pateiktas kaip atskiras mokslinis straipsnis. Atlikta įvairių šaltinių (norminių aktų, teorinių darbų, praktikos apibendrinimų, apklausų, interviu rezultatų) analizė leidžia suformuoti dar kelias nuodugnesnio nagrinėjimo vertas problemas, kurios bus tyrinėjamos toliau, rengiant pasiūlymus dėl specialių žinių taikymo reformos. [Iš leidinio]

ENResearch carried out in Lithuania shows that the system of expert bodies has already prepared for change. Such opinion is supported by the Lithuanian Government working group meeting concerning the improvement of experts’ performance. In our opinion, Lithuania should ensure strategic, integrated multi-level forensic analysis, rational and potential use of material by not only dealing with a variety of forensic issues, but also by the interpretation of criminal investigation and prevention on scientific, methodological, didactic and organisational levels. The article presents the concept of research that is accomplishing in scientific project "Special scientific knowledge of the investigation of crime: the concept and its realisation mechanism" and first intermediary results of the research. The purpose of the project is to formulate the scientific concept and realisation of special knowledge in the investigation of crimes and administrative offences in the direction of legal system reform. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38605
Updated:
2018-12-17 13:16:56
Metrics:
Views: 40    Downloads: 8
Export: