Credit unions in Lithuania, their regional development and perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Credit unions in Lithuania, their regional development and perspectives
Alternative Title:
Kredito unijų regioninė raida ir perspektyvos Lietuvoje
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2003, Nr. 26, p. 113-129
Keywords:
LT
Kredito unijos; Mažmeninė bankininkystė; Regionai.
EN
Credit unions; Retail banking; Lithuanian regions.
Summary / Abstract:

LTXX a. 9-10 dešimtmetyje finansų sektoriuje atsiradę pokyčiai, susiję su globalizacijos, konsolidacijos, technologinių naujovių ir dereguliacijos procesais, tiesiogiai įtakoja ir mažmeninės bankininkystės rinką. Lietuvos mažmeninės bankininkystės rinkoje pastebimos tendencijos, kad ateinant užsienio kapitalui, bankai siaurina aptarnavimo tinklą, palikdami provincijoje ir mažesniuose miestuose gyvenančius žmones be finansinių paslaugų. Bankams uždarant skyrius, ne tik apsunkinamos žmonių galimybės pasinaudoti finansinėmis paslaugomis, bet taip pat ir keliama grėsmė visos finansų sistemos stabilumui. Esant tokiai situacijai Lietuvoje kaip gali būti sprendžiamos mažmeninės bankininkystės problemos? Atsakymo į šį klausimą reikėtų ieškoti kitų finansinio tarpininkavimo veikla užsiimančių subjektų tarpe. Šiuo metu be komercinių bankų Lietuvos bankiniame sektoriuje veikia smulkios kooperatinės institucijos - kredito unijos. Jos orientuojasi į tam tikrą konkretų rinkos segmentą - į vidutines arba žemesnes nei vidutines pajamas turinčius žmones, smulkų ir vidutinį verslą. Šio tiriamojo darbo tikslas - atsakyti į klausimą, ar kredito unijos, įvertinant dabartinį sistemos išsivystymo lygį, galėtų tapti lygiaverčiais komercinių bankų konkurentais ir prisidėti prie mažmeninės bankininkystės problemų sprendimų, atsiradusių dėl finansinės rinkos koncentracijos ir konsolidacijos. Sprendžiant šią problemą apžvelgiami kredito unijų veiklos ypatumai mažmeninėje bankininkystėje. Šaltinių apžvalga rodo, kad kredito unijos yra kooperatinės finansinės institucijos, pagal vieningą kriterijų jungiančios tam tikros grupės žmones. Kredito unijos nariai kartu yra ir kredito unijos savininkai.Pokyčių apžvalga Europos mažmeninių finansinių paslaugų sektoriuje parodė, kad dauguma finansinių institucijų, kurdamos ir numatydamos strategiją ateityje, turi atitinkamai įvertinti naujus reikalavimus rinkos vertei, pelningumui, veiklos efektyvumui, kurie atsiranda dėl rinkų konsolidacijos ir koncentracijos. Prognozuojama, kad dėl didelių vartotojų poreikių skirtumų ir istorinio tam tikrų finansinių institucijų dominavimo mažmeninės bankininkystės restruktūrizavimo procesas rinkoje užtruks. Šiems procesams mažiausiai jautrios yra kooperatinės finansinės institucijos - kooperatiniai bankai ir kredito unijos - kurios nepaklūsta vertės kūrimo taisyklėms. Lietuvos ir kitų pasirinktų Europos šalių (Airijos ir Lenkijos) atlikta palyginamoji kreditų unijų sistemų analizė parodė, kad Airijos kredito unijos dėl didelės jų skvarbos ir išsiplėtimo atlieka didelį vaidmenį Airijos mažmeninėje bankininkystėje. Čia pastebimas didelis Airijos kredito unijų išsivystymo atotrūkis nuo Lenkijos ir Lietuvos kredito unijų. Tačiau, lyginant santykinius rodiklius, buvo gauti nelaukti rezultatai - Lenkijos ir Lietuvos kredito unijų rodikliai, apskaičiuoti vienam nariui tik 2-3 kartus mažesni, nei Airijos, be to Airijos kredito unijos užima santykinai nedidelę rinkos dalį (6,5 proc.). Remiantis šios analizės rezultatais galima prognozuoti, kad kredito unijos Lietuvoje ir Lenkijoje turi galimybių užimti didesnę rinkos dalį, jei kredito unijų vystymasis ir toliau išliks kelis kartus spartesnis nei visos bankinės sistemos vystymasis. Šia prielaidą sąlygoja nepakankamas šių šalių visos bankinės sistemos išsivystymo lygis. Airijoje, kurioje bankinė sistema labai išsivysčiusi ir dominuoja keletas didelių universalių bankų, kredito unijoms, net ir pasiekus aukštą išsivystymo lygį, sunku užimti didesnę rinkos dalį.Darbe atliktas kredito unijų veiklos atskiruose Lietuvos regionuose tyrimas parodė, kad kredito unijų santykiniai skvarbos rodikliai nėra dideli. Tačiau, galima įžvelgti atvirkštinę priklausomybę tarp regionų makroekonominio išsivystymo lygio ir poreikio kredito unijų finansinėms paslaugoms. Kredito unijoms palankios sąlygos vystytis atsiranda tuose regionuose, kuriuose yra blogesnė makroekonominė situacija, tačiau nėra tiesioginės priklausomybės tarp bankų tankio regione ir kredito unijų skaičiaus. Tyrimas atskleidė, kad miestai ir miesteliai, kuriuose gyvena mažiau kaip 10 tūkst. gyventojų, privatizavus bankus 2001-2002 m. yra palikti be galimybių pasinaudoti finansinėmis paslaugomis. Šią nišą bando užimti kredito unijos, kurios, užsidariusių Lietuvos taupomojo banko skyrių vietoje, steigia savo skyrius. Per artimiausius trejus metus, kol Lietuva integruosis į Europos Sąjungą, kredito unijoms reikėtų plėsti savo tinklą uždarytų Lietuvos Taupomojo banko (Hansa- LTB) skyrių vietoje, kurti naujas paslaugas, orientuotas į regioninius poreikius, plėsti narystės spektrą pritraukiant daugiau smulkių juridinių asmenų ir teikti pilnavertes finansines konsultacijas mažmeninėje bankinėje rinkoje. Platus aptarnavimo tinklas garantuos lėšų surinkimą kaimo vietovėse, kredito unijos gali tapti svarbios ne tik mažmeninėje bankininkystėje, bet ir visoje šalies finansų sistemoje, užtikrindamos lėšų pritraukimą iš visų fizinių ir ūkio subjektų. [Iš leidinio]

ENAs Lithuania is integrating to the European Union, the impact of consolidation and concentration processes in the European and world financial markets, is felt in the Lithuanian retail banking sector. After privatization, commercial banks started to close their branches in Lithuanian regions. Most individuals, living in rural areas were left with no access to financial services near the place they live. The main object of this research is to explore, if credit unions, as a cooperative financial institution could play the role of commercial banks in the regional retail banking sector. The results of the study of credit unions activities in different districts of Lithuania show, that credit unions have more possibilities to develop in those districts, where a macroeconomic situation is worse. The investigation of changes in the whole bank branches' structure has proved that credit unions have a niche to develop in the place of the former banks' branches. Developing products and spreading a customer service network, credit unions can play a major role in the retail banking of Lithuanian regions. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38373
Updated:
2018-12-17 11:15:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 13
Export: