Jaunesniųjų paauglių problemų, kylančių naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, identifikavimas ir sprendimo būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniųjų paauglių problemų, kylančių naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, identifikavimas ir sprendimo būdai
Alternative Title:
Use of information communication technology: the identification of young teenagers' problems and solutions
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2011, Nr. 3 (16), p. 40-51
Keywords:
LT
Informacinės technologijos / Information technology; Mokykla / School; Jaunimas / Youth; Technologijos / Technologies; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis paauglys yra veikiamas dabartinio informacijos amžiaus, kuris greitai keičiasi ir atveria informacinių komunikacinių technologijų vartotojams daugybę pasirinkimų. Aktyviausia interneto vartotojų grupė yra 12–15 metų paaugliai. 2009 metais atlikta apklausa parodė, kad net 98% šio amžiaus vaikų naudojosi internetu. Paaugliai dėl šiuolaikinio gyvenimo tempo suformuotų savybių (smalsumo, savarankiškumo, impulsyvumo, aktyvumo ir pan.) susiduria su įvairiomis naudojimosi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis problemomis. Straipsnyje apibendrinami 12–15 m. paauglių apklausos rezultatai. Analizuodami informacinių komunikacinių technologijų poveikį, jaunesnieji paaugliai labiausiai akcentuoja šių technologijų naudingumą: informacinėmis komunikacinėmis technologijomis pateikiama ir gaunama naudingo turinio ir nauja informacija, bendravimo pasiekiamumas, neribojamas laikas ir erdvė. Neigiamą poveikį įvardija dėl šių aspektų: informacinėmis komunikacinėmis technologijomis galima lengvai pasiekti ir iš kitų asmenų gauti žalingo turinio arba klaidinančią informaciją, naudojimasis elektroninėmis priemonėmis apriboja laiko suvokimą, vysto priklausomybę, elektromagnetinis spinduliavimas neigiamai veikia vartotojo sveikatą. Jaunesnieji paaugliai, analizuodami virtualioje erdvėje iškylančias problemines situacijas, pateikė tokius naudojimosi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis problemų sprendimo būdus: paisyti tėvų reikalavimų ir teisinių apribojimų, nebendrauti su nepažįstamais asmenimis arba apsiriboti tik virtualiu bendravimu, organizuoti pasimatymus su „virtualiu draugu“ viešoje vietoje dienos metu, stabdyti elektroninių patyčių plitimą jų ignoravimu, kovoti su tapatybės vagystės pasireiškimo atvejais pasitelkiant į pagalbą suaugusius asmenis.Reikšminiai žodžiai: IKT problemos; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Jaunesnieji paaugliai; Kompiouteris; Mokykla; Paauglai; Computer; ICT problems; Information and communication technology; School; Teenagers; Young teenagers; Younger adolescents.

ENContemporary teenagers are affected by the present age of information, which has been quickly changing and opening many options for information and communication technology (ICT) users. The most active group of internet users includes teenagers aged 12–15. The survey conducted in 2009 showed that as much as 98% of children of this age used the internet. Due to the qualities formed by the contemporary pace of life (curiosity, independence, impulsiveness, activeness, etc.), teenagers encounter various problems of using ICT. The paper summarises the results of the survey of the teenagers aged 12–15. When analysing the impact of ICT, younger teenagers mainly emphasise usefulness of these technologies: presenting and obtaining useful and new information, accessing communication, unlimited time and space, etc. The negative impact concerns the following aspects: ICT is used to easily reach and obtain from other persons information of damaging content or misleading information; the use of electronic means limits time perception, develops addiction; electromagnetic radiance has a negative effect on the user’s health. When analysing the problem situations in virtual space, younger teenagers presented the following solutions to the problems of ICT use: listening to parents’ requirements and keeping to legal restrictions, not communicating with strangers or maintaining only virtual communication, organising meetings with a “virtual friend” in public space at daytime, stopping the spread of electronic bullying by ignoring it, fighting cases of identity theft by calling adults for help.

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38079
Updated:
2018-10-15 16:29:27
Metrics:
Views: 42
Export: