Neakivaizdinės studijos tolygios regionų (apskričių) plėtros užtikrinimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neakivaizdinės studijos tolygios regionų (apskričių) plėtros užtikrinimo kontekste
Alternative Title:
Extra-mural studies in the context of the assurance of sustainable regional (county) development
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 110-115
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTAukštosios mokyklos, tenkindamos regionų gyventojų poreikius įgyti aukštąjį išsilavinimą ar tobulinti kvalifikaciją, nenutraukiant darbinės veiklos, ieško naujų studijų formų. Ypač populiarios yra neakivaizdinės studijos, teikiančios galimybių studijuoti dirbantiesiems. Straipsnio tikslas – išnagrinėti neakivaizdinių studijų reikšmę, garantuojant tolygią regionų (apskričių) plėtrą. Tyrime išsikeliami šie uždaviniai: aptarti aukštojo mokslo sistemos socialines funkcijas ir jų kaitą regioninės politikos vykdymo kontekste; išanalizuoti empirinio tyrimo rezultatus ir nustatyti neakivaizdinių studijų pasirinkimo Šiaulių kolegijoje tendencijas. Tyrimo objektas – neakivaizdinių studijų pasirinkimo tendencijos. Tyrimo metodologinį pagrindą sudaro mokymosi visą gyvenimą strategijos nuostatos: sukurti sąlygas kiekvienam žmogui įsigyti jo / jos sugebėjimus ir poreikius atitinkančias švietimo, profesinio mokymo ir studijų paslaugas bei užtikrinti, kad švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų sistema atitiktų besikeičiančius ekonomikos poreikius. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, aukštojo mokslo sistemos dokumentų analizė, anketinė apklausa, kiekybinė tyrimo rezultatų analizė. Tyrime dalyvavo Šiaulių kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 366 neakivaizdinių studijų pirmo-trečio kursų studentai. Atranka nebuvo daryta. Apklausa vyko 2006–2007 mokslo metais ir buvo grindžiama tiriamųjų savanoriškumo ir tyrimo anonimiškumo principais.Reikšminiai žodžiai: Regioninė plėtra; Regionų plėtra; Socialinė-profesinė bendruomenė; Socialinė-profesinė bendruomenė, socializacija; Socialinė-profesinė visuomenė; Socializacija; Regional development; Regional development, social-professional community, socialization; Social-professional community; Socialization.

ENIn order to meet the needs of regional residents to acquire higher education or upgrade qualification without discontinuing professional activities, higher schools have been searching for new forms of studies. Extramural studies are particularly popular, as they provide the employed persons with opportunities to study. The paper aims to analyse the significance of extramural studies when guaranteeing the even development of regions (counties). The research defined the following objectives: to discuss the social functions of the higher education system and their change in the context of the implementation of regional policy; to analyse the results of the empirical research and establish the tendencies of choosing extramural studies in Šiauliai College. The object of the research is the tendencies of choosing extramural studies. The methodological base of the research consists of the provisions of the lifelong learning strategy: to create the conditions for every person to acquire education, vocational training and study services that correspond to his/her abilities and needs and to ensure that the education, vocational training, research and study system meets the changing needs of the economy. Research methods included the analysis of scientific literature, the analysis of higher education system documents, a questionnaire survey, and the quantitative analysis of research results. The research involved 366 first to third year students of extramural studies from the Faculty of Business and Technologies at Šiauliai College. Sampling was not performed. The survey was conducted in the 2006/2007 academic year and was based on the principles of respondents’ voluntarism and research anonymity.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38014
Updated:
2018-12-17 12:08:27
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: