Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 [...] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 [...]: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2003, t. 5, p. 299-310
Recenzuojama knyga: Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die litauische Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fassung dieses Psalters von Johannes Rehsa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach dem Druck aus dem Jahre 1625 : nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von Martin Luther nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545 Pade LXXXI, 559 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Münsterio universiteto profesoriaus emerito Friedricho Scholzo parengtas istorinis kritinis Jono Bretkūno 1580 m. į lietuvių kalbą išversto Psalmyno leidimas. Tai pirmas tekstologiškai diplomatiškai in corpore išleistas Bretkūno Biblijos (1579-1590) rankraščio tomas ir pirmas kritinis XVI a. lietuviško rankraštinio teksto leidimas. Psalmyno kritinis leidimas yra didelio visos Bretkūno Biblijos leidybinio projekto, susidedančio iš trijų serijų – faksimilės, kritiniai leidimai, komentarai – dalis. F. Scholzo parengtas istorinis kritinis Psalmyno leidimas pradeda antrąją Bretkūno Biblijos seriją. Bretkūno Psalmyno istorinį kritinį leidimą sudaro septynios dalys: įžanginis žodis, literatūros sąrašas, siglų ir santrumpų sąrašai, įvadinis straipsnis, dokumentinis paraidinis Bretkūno Biblijos šešto tomo antraštinio lapo bei Psalmyno antraštinio lapo perrašąs ir Jono Rėzos 1625 m. išleisto redaguoto Bretkūno Psalmyno trijų antraštinių lapų - pagrindinio, vokiškojo bei lietuviškojo – faksimilės. Septintoji ir didžiausia knygos dalis yra sinoptiškai išdėstyti trys tekstai: dokumentinis paraidinis Bretkūno rankraštinio teksto perrašąs su tekstologiniu aparatu (knygos verso lapai), Rėzos leidimo lietuviško teksto dokumentinis paraidinis perrašąs (knygos recto lapai) ir po abiem lietuviškais tekstais įkomponuotas mažesniu šriftu surinktas Martino Lutherio 1545 metų Psalmyno tekstas. Detalus F. Scholzo įvadinis straipsnis supažindina skaitytoją su istoriniais, filologiniais ir tekstologiniais Jono Bretkūno Psalmyno ir Jono Rėzos redaguotos versijos aspektais.Reikšminiai žodžiai: Friedrichas Scholzas; J. Bretkūnas (1536–1602); Jonas Bretkūnas; Kritinis teksto leidimas; Lietuvos kultūros istorija; Psalmynas; Rašto paminklas; Tekstologija; Cultural history of Lithuania; Friedrichas Scholzas; J. Bretkūnas (1536–1602); Jonas Bretkūnas; Literary monument; Lithuanian; Psalter; Textualism; The critical text edition.

ENThe review discusses the historical critical edition of the Psalm Book translated into Lithuanian by Jonas Bretkūnas in 1580 prepared by Friedrich Scholz, Professor Emeritus at Münster University. This is the first textologically diplomatically in corpore published volume of the Bible manuscript by Bretkūnas (1579–1590) and the first critical edition of the 16th c. Lithuanian manuscript text. The critical edition of the Psalm Book is part of a large Bretkūnas’ Bible publishing project, consisting of three series: facsimile, critical editions, and commentaries. The historical critical edition of the Psalm Book, prepared by Scholz, starts the second series of Bretkūnas’ Bible. It consists of seven parts: the preface, references, lists of sigla and abbreviations, the introductory article, the documentary literal transcript of the title page of Volume 6 of Bretkūnas’ Bible and the title page of the Psalm Book and the facsimile of three title pages – main, German and Lithuanian – of edited Bretkūnas’ Psalm Book published by Jonas Rėza in 1625. The seventh (largest) part of the book contains synoptically arranged three texts: the documentary literal transcript of Bretkūnas’ manuscript text with the textological apparatus (verso pages), the documentary literal transcript of the Lithuanian text of Rėza’s edition (recto pages) and the text of Martin Luther’s Psalm Book of 1545 arranged beneath both Lithuanian texts in a smaller font. A detailed introductory article by Scholz acquaints the reader with historical, philological and textological aspects of Bretkūnas’ Psalm Book and Rėza’s edited version.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37914
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: