Rytų Lietuvos gyventojų nacionalinės sudėties kaita atkūrus Lietuvos valstybingumą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Lietuvos gyventojų nacionalinės sudėties kaita atkūrus Lietuvos valstybingumą
Alternative Title:
Changes in the national structure of East Lithuanian population after the restoration of the Lithuania's independence
In the Journal:
Geografija. 2003, t. 39, Nr. 1, p. 40-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etniniai procesai; Gyventojų surašymai; Lietuvos lenkai; Lietuvos nepriklausomybė; Lietuvos rusai; Mišrios santuokos; Nacionalinė sudėtis; Rytų Lietuva; Tautybė; East lithuania; Eastern Lithuania; Ethnic processes; Ethnicity; Independence of Lithuania; Lithuania Poles; Lithuanian Russians; Mixed marriages; National structure; Population Census.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Gyventojai / Population; Lietuvos lenkai; Šalies nepriklausomybė / National independence; Lietuvos rusai; Šeima / Famille; Nacionalinė sudėtis; Rytų Lietuva; Tautybė; Žydai / Jews; Žiniasklaida / Media.
EN
East lithuania; Eastern Lithuania; Ethnic processes; Ethnicity; Independence of Lithuania; Lithuania Poles; Lithuanian Russians; Mixed marriages; National structure; Population Census.
Summary / Abstract:

LTRytų Lietuva – etniškai mišrus regionas rytinėje Lietuvos Respublikos dalyje, susidaręs XVII–XX a. suslavėjus iki tol ištisai lietuviškoms teritorijoms. Ir šiuo metu etninė Rytų Lietuvos situacija ir sudėtingi istoriniai klausimai turi įtakos Lietuvos vidaus politikai ir santykiams su kaimynais, o tai leidžia šį regioną pavadinti probleminiu. Šiame darbe tyrinėjama Rytų Lietuvos etnogenezė. Apibendrinant tyrimą, teigiama, kad atkūrus Lietuvos valstybingumą Rytų Lietuvos nacionalinė sudėtis gana ženkliai pakito. Per analizuojamąjį laikotarpį lietuvių procentas Rytų Lietuvoje padidėjo, lenkų truptį sumažėjo, stipriai sumažėjo rusų, batarusių, žydų ir kitų tautybių. Rytų Lietuvos, kaip ir visos šalies, nacionalinės sudėties kaitai turėjo įtakos migracija. Tautiniams procesams šiame regione didesnę įtaką turi lietuvių ir Lietuvos lenkų tautinis atgimimas. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys tautinių mažumų asimiliaciją Rytų Lietuvoje, yra šie: Lietuvos valstybingumas, valstybinės kalbos įteisinimas, pakankamai geras nacionalinių santykių klimatas. Didelę įtaką daro lietuviška žiniasklaida, švietimas ir mišrios santuokos. Lietuvėjimo tendencija turėtų išlikti ir artimiausiais dešimtmečiais. Negalima numatyti, kaip tautinius procesus Rytų Lietuvoje, o ir visoje šalyje, veiks įstojimas į Europos Sąjungą. Visi kaitos procesai vyksta natūraliai. Tačiau vyraujančios tendencijos kelia pavojų prarasti nuo seno Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas.

ENEastern Lithuania is the ethnically mixed region in the eastern part of the Republic of Lithuania, which formed in the 17th–20th c. when the former Lithuanian territories were Slavicized. Both the current ethnic situation of Eastern Lithuania and complicated historical issues affect the Lithuanian domestic policy and relations with neighbours, which results in calling this region problematic. The study examines the ethnogenesis of Eastern Lithuania. Summing up, the author states that after the statehood of Lithuania was restored, the national composition of Eastern Lithuania changed rather significantly. During the given period, the percentage of Lithuanians in Eastern Lithuania increased, the share of Poles slightly decreased, whereas the number of Russians, Belarusians, Jews and other nationalities considerably fell. The change of national composition of Eastern Lithuania, like the entire country, was affected by migration. Ethnic processes in this region are more affected by the national revival of Lithuanians and Poles living in Lithuania. The main factors determining the assimilation of ethnic minorities in Eastern Lithuania are the following: Lithuania’s statehood, legitimation of the state language, fairly good climate of national relations. Lithuanian mass media, education and mixed marriages have a considerable influence. The Lithuanian tendency should continue for the nearest decades. We cannot predict how the ethnic processes in Eastern Lithuania, like in the entire country, will be affected by accession to the European Union. All change processes happen naturally. However, the prevailing tendencies pose danger to lose ethnic minorities that have been living in Lithuania for ages.

ISSN:
1392-1096
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37732
Updated:
2018-12-17 11:15:34
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: