Virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymo IV-V klasėse ugdant aritmetikos veiksmų atlikimo gebėjimus empirinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymo IV-V klasėse ugdant aritmetikos veiksmų atlikimo gebėjimus empirinis tyrimas
Alternative Title:
Empirical research on application of virtual teaching and learning objects in forms 4 and 5 for developing of abilities to perform arithmetic operations
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 63-71
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTMokant mokinius atlikti pačius paprasčiausius aritmetikos veiksmus, labai svarbu pirmiausia sudaryti tokius aritmetinius vaizdinius, kurių pagrindu vėliau galima būtų sėkmingai ugdyti(s) atitinkamus gebėjimus. [...] Todėl, siekdami išnaudoti šiuo metu esančias galimybes mokiniams sudominti matematika, parodyti, kad galima rasti įvairių matematikos mokymo(si) būdų, atkreiptas dėmesys į virtualiuosius mokymo(si) objektus (VMO). Tyrime dalyvavo 98 mokiniai ir 6 mokytojai (eksperimentinės ir kontrolinės klasės). Skirstinių normalumui tarp kontrolinių ir eksperimentinių klasių nustatyti taikytas Kolmogorovo–Smirnovo kriterijus. Tiriamųjų rezultatams išskirti taikyti ANOVA ir DUNKAN metodai. Atlikto pedagoginio eksperimento rezultatai patvirtino, kad virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymas turi įtakos mokinių gebėjimams: visose matematinės veiklos srityse – eksperimento dalyvių pasiekimai buvo statistiškai reikšmingai aukštesni: didžiausi pokyčiai, lyginant su eksperimentine grupe, buvo skaičių sekos užrašymo (11,34 %) ir skaičiaus dalies / dalių (10,70 %) radimo temose, kiek mažesni – aritmetikos veiksmų atlikimo (9,07 %) ir aritmetikos veiksmų komnponentų nustatymo (9,07 %) temose, o mažiausi pokyčiai užfiksuoti iš lygčių sprendimo (7,92 %) bei lygybių ir nelygybių rašymo (6,18 %) temų. Mokinių pasiekimams įtakos turi ne tik pats VMO taikymo / netaikymo faktas, bet ir mokytojo vidinė pozicija jų atžvilgiu, jo pedagoginės veiklos stilius, atsakomybė už mokymo kokybę. Virtualieji mokymo(si) objektai, orientuoti į aritmetinių vaizdinių formavimą ne tik padeda gilinti bei plėsti žinias, bet ir efektyvina mokinių gebėjimą atlikti aritmetikos veiksmus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Diagnostika sugebėjimus; Gebėjimų diagnostika; Homogeninės ir heterogeninės; Homogeninės ir heterogeninės klasės; Klasės; Testas; Virtualieji mokimo(si) objektai; Virtualus mokymas ir mokymo priemonės; Classes; Diagnostic of abilities; Homogeneous and heterogeneous; Homogeneous and heterogeneous classes; Test; Virtual teaching and learning objects.

ENTeaching pupils to perform the basic arithmetic operations, it is very important in the first place to create accurate arithmetic images, based on which respective abilities could be successfully developed later. However, it should be pointed out that for these images to get shaped, formal explanation alone is insufficient. It is necessary to use various forms of teaching and learning. Therefore, seeking to use current possibilities of arousing pupils' interest in mathematics, to show that various ways of teaching and learning mathematics can be found, we focused on virtual teaching and learning objects (VTLO). The pedagogical experiment was attended by 98 pupils and 6 teachers (control and experimental classes). Kolmogorov-Smirnov criterion was applied to identify normality of distributions between control and experimental classes. To determine learners' results, ANOVA and DUNKAN methods were applied. The results of the carried out pedagogical experiment confirmed that application of virtual teaching and learning objects significantly improves pupils' abilities in all mathematical activity areas: the progress of the participants of the experiment were statistically significantly higher.Comparing with research data of control classes, the best results were obtained in the areas of writing of sequence of numbers (11.34 %) and finding of part(s) of numbers (10.70 %); slightly lower performance was in arithmetic operations (9.07 %) and identification of components of arithmetic operations (9.07 %); the smallest changes were recorded in the areas of solving equations (7.92 %) and equations and inequalities (6.18 %). Pupils' achievements are affected not only by virtue of the fact of application/non-application of VTLO's, but also by the teacher's internal position with regard to them, the teacher's pedagogical style and responsibility for the quality of education. Virtual teaching and learning objects, focused on the shaping of arithmetical images, not only help pupils to deepen and expand their knowledge, but also improve their ability to perforin arithmetic operations. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37557
Updated:
2018-12-17 13:16:14
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: