Das Image der ethnischen Minderheiten in Berichten des litauischen Staatsschutzes 1934

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Image der ethnischen Minderheiten in Berichten des litauischen Staatsschutzes 1934
Authors:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lenkai; 20 amžius; Tautinė mažuma; Tautinės mažumos; VSD; Valstybės saugumo departamentas; Visuomenės kontrolė; Vokiečiai; Žydai; Control over the society; Ethnic minorities; Germans; Jews; Klaipėda Region; Lithuania; Lithuania in 1918-1940; Memel District; National minorities; National minority; Poles; State Security Department.
Keywords:
LT
Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Lenkai / Poles; Nacionalinis saugumas / National security; Visuomenės kontrolė; Vokiečiai; VSD; Žydai / Jews.
EN
Control over the society; Germans; Memel District; State Security Department.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas etninių mažumų įvaizdis Lietuvos Valstybės saugumo dokumentuose 1934 metais. Atliekama pasirinktų metų Saugumo departamento dokumentų tematinė analizė, siekiant nustatyti, ko ieškojo Lietuvos valstybės saugumo departamentas, kokie buvo susiformavę stereotipai apie etnines mažumas. Pažymima, kad buvo susipažinta ir su 1937-1940 metų dokumentais, bet pasirodė, kad pagrindiniai priešų ir priešų stereotipų vaizdiniai buvo panašūs. Analizuojama Lietuvos valstybės saugumo struktūra, poskyriai, personalas, uždaviniai, departamento darbo principai, atskirų padalinių kompetencijos. Nagrinėjamas saugumo departamente rastų raportų skaičius, pasiskirstymas Lietuvoje, pagrindinės temos. Pažymima, kad tipiškas vokietis Valstybės saugumo dokumentuose charakterizuojamas kaip svajojantis apie Reicho atgimimą, rimtai nežiūrintis į Lietuvos valdžią, vengiantis tautinės asimiliacijos ir manantis, kad lietuvių valdžia nekompetentinga kultūros klausimais. Vokietis evangelikų bažnyčią laiko kolektyvine nuosavybe ir visaip stengiasi trukdyti lietuvių įtakai joje. Teigiama, kad vokiečiai savo vaikus siekia mokyti vokiška dvasia, ir jie yra lojalūs ne Lietuvai, o Vokietijai. Aptariant raportus apie žydus, daugiausia akcentuojami marksistiniai elementai ir vietinės reikšmės lietuvių – žydų ekonominiai konfliktai. Pateikiama rasta informacija apie sionistines žydų organizacijas. Priede pateikiamas 1937 metų vasario mėnesio „Tautos ir valstybės saugumo įstatymo“ vertimas į vokiečių kalbą.

ENThe article discusses the image of ethnical minorities in state security documents of Lithuania in 1934. A thematic analysis of documents of the Security Department of selected years is performed in order to find out what the Department of Security of the State of Lithuania was searching for and what stereotypes about ethnic minorities were formed. The author notes that documents of 1937–1940 were also analysed, but the images of enemies and stereotypes of enemies they contained were similar. The structure, subdivisions, staff, tasks, work principles and competences of separate departments of the Lithuanian state security are analysed. The number of the reports found in the Department of Security, the distribution thereof and their main themes are analysed. The article notes that in these documents a typical German is described as a person dreaming about the revival of the Third Reich with no serious attitudes towards the Lithuanian government. He avoids assimilation and believes that Lithuanian authorities are not competent enough to solve cultural issues. A typical German considers the Evangelical church to be collective property and puts all his efforts to protect it from Lithuanian influence. The article claims that Germans tried to teach their children in the German spirit, and were loyal to Germany, not Lithuania. When discussing reports about the Jews, Marxist elements and local Lithuanian-Jewish economic conflicts are usually highlighted. Information discovered about Zionist Jewish organisations is presented. The annex presents the German translation of "Law on Security of the Nation and the State" of February 1937.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Vokiečiai Lietuvos ūkyje XX a. 3–4 dešimtmečiais / Ingrida Jakubavičienė. Lituanistica. 2011, Nr. 4, p. 405-424.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37523
Updated:
2019-10-23 20:37:09
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: