Policijos teisės prielaidos: operatyvinės veiklos teisinio reglamentavimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos teisės prielaidos: operatyvinės veiklos teisinio reglamentavimo problema
Alternative Title:
Premises of the police law: the problem of legal regulation of operative activities
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 49 (41), p. 54-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Operatyvinė veikla; Policijos teisė; Policijos teisė, operatyvinė veikla, žmogaus teisės ir laisvės; Žmogaus teisės ir laisvės; Human rights and freedoms; Operative activities; Police law; Policy law, operative activities, human rights and freedoms.
Keywords:
LT
Operatyvinė veikla; Policijos teisė; Policijos teisė, operatyvinė veikla, žmogaus teisės ir laisvės; Žmogaus teisės / Human rights.
EN
Human rights and freedoms; Operative activities; Police law; Policy law, operative activities, human rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama policijos teisės reikšmė nustatant teisinį operatyvinės veiklos identitetą. Policijos teisė reglamentuoja asmens, visuomenės, valstybės ir nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų sričių valstybinį administravimą, teisėsaugos institucijų steigimą ir veiklą. Taip policijos teisės normos sukuria daugiausia valdymo pobūdžio teisinius santykius. Kita vertus, policijos teisės paskirtis – teisiškai reglamentuoti valstybės policinės funkcijos įgyvendinimą. Ši valstybės funkcija reiškiasi administracine priežiūra, galimybe taikyti administracinę prievartą, rinkti informaciją apie asmenis, įvykius, reiškinius, organizacijas, vykdyti teisės pažeidimų prevenciją, įgyvendinti su tuo susijusias valstybines programas, vykdyti operatyvinę veiklą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, žvalgybą ir kontržvalgybą. Tokia didelė priemonių ir vykdomų funkcijų įvairovė rodo šios valstybės funkcijos svarbą ir reikšmę siekiant užtikrinti šalies nacionalinį saugumą. Tai skatina siekti nustatyti operatyvinės veiklos teisinį identitetą, ją reglamentuojančių teisės normų šakinę priklausomybę. Straipsnyje taip pat nagrinėjamos operatyvinės veiklos, ją reglamentuojančių teisės aktų santykis su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Daug dėmesio straipsnyje skiriama poįstatyminio pobūdžio teisės aktų, skirtų operatyvinei veiklai reglamentuoti, konstitucingumo problematikai. Tuo tikslu analizuojama Konstitucinio Teismo jurisprudencija, apžvelgiamos Operatyvinės veiklos įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso santykio problemos, pabrėžiamas BPK nustatytų procesinių prievartos priemonių santykis su Operatyvinės veiklos įstatyme įtvirtintais atitinkamais operatyvinės veiklos metodais. [Iš leidinio]

ENThe article is intended to show the importance of the police law in order to ascertain the legal identity of the operative activities. Police law regulates public administration of authorities ensuring personal, public, state and national security, as well as establishment and activities of law enforcement authorities. In such way, provisions of police law create legal relations of management nature. On the other hand, the purpose of law is to regulate legally the implementation of policing function of the state. Such function takes form of administrative supervision, possibility to use administrative coercion, to collect information about persons, events, phenomena, and organizations, to carry out prevention of law infringement, to implement national programmes to such end, to carry out operative activities, protection of state and service secrets, intelligence and counter-intelligence. Such wide spectrum of means and functions proves the importance of the aforementioned function of the state and its significance for ensuring national security. It encourages to reveal the legal identity of operative activities and the affiliation with legal branches of provisions that regulate it.The article also focuses on the relationship between operative activities and legislation that regulates it with human rights and freedoms. Certain attention is given to the issues related with the constitutionality of secondary legislation intended to regulate operative activities. The jurisprudence of the Constitutional Court is analysed as well. The relationship between the Law on Operative Activities and the Code of Criminal Proceedings is studied by focusing on the relationship between the coercion measures provided for in the Code of Criminal Proceedings with the means of operative action provided for in the Law on Operative Activities. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37503
Updated:
2019-02-05 07:47:22
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: