Mokinių aktyvinimas ankstyvojo anglų kalbos ugdymo pamokose : teorinė ir praktinė refleksija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių aktyvinimas ankstyvojo anglų kalbos ugdymo pamokose: teorinė ir praktinė refleksija
Alternative Title:
Students'activation in early english teaching lessons: theoretical and practical reflection
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 44-51
Keywords:
LT
Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas; Mokinių aktyvinimas; Mokymo(si) metodai ir būdai.
EN
Early English teaching; Student activation; Teaching/learning methods.
Summary / Abstract:

LTStrateginėse Lietuvos švietimo gairėse 2003-2012 metams įvardyti pertvarkos uždaviniai visuomenės raidos kontekste. Viena iš strateginių nuostatų – prisidėti prie Europos piliečių bendruomenės kūrimo, kurios nariai, kaip pagrindinis „žmogiškųjų išteklių“ šaltinis, puoselėtų Europai būdingą daugiakalbystę. Tuo tikslu buvo įvestas ankstyvasis anglų kalbos ugdymas, prasidedantis nuo II klasės. Negimtosios kalbos mokymas pradinėse klasėse orientuotas į klausymą, kalbėjimą skaitymą ir rašymą. Galutinis mokymo tikslas – komunikacinė kompetencija, apimanti lingvistine, sociolingvistine, diskursine, strateginę ir sociokultūrinę subkompetencijas. Ankstyvasis anglų kalbos mokymas grindžiamas modernistinės didaktikos metodais, kurių paskirtis – aktyvinti mokinių veiklą, įgyjant žinių, įvaldant mokėjimus ir įgūdžius, žadinti norą mokytis naujos kalbos su užsidegimu. Anketinės apklausos metodu preliminariai išaiškintas tiriamųjų (IV klasės mokinių) požiūris į anglų kalbos pamokose dažniausiai vartojamus mokymo(si) metodus / būdus pagal jų patinkamumą mokiniams. Anketavimo rezultatai lyginti su stebėjimo metodu sukaupta informacija apie populiariausių metodų / būdų efektyvumą ir ekonomiškumą įgyvendinant programinius ankstyvojo anglų kalbos mokymo(si) uždavinius.Anketinės apklausos ir stebėjimo duomenimis, tiriamųjų reitinguoti anglų kalbos mokymo(si) metodai ir būdai Pagal patinkamumą išsidėstė tokia seka: visų rūšių didaktiniai žaidimai, kūrybinės užduotys ir kalbos mokymasis „melodiniu“ principu; darbas grupėse bendraujant ir bendradarbiaujant; rungtyniavimas; individualus mokymasis; mokytojo pasakojimo / kalbėjimo klausymasis; skaitymo ir rašymo integracija; pratimų rašymas, tekstų skaitymas. Aktyvaus mokymo(si) metodai, mokinių nuomone, pranašesni už tradicinius metodus. Refleksija, kaip įgytų ir savarankiško tobulinimosi būdu įgyjamų teorinių žinių ir sukauptos praktinės patirties analitinis lyginimas, įsivertinimo būdas, skatina kokybiškiau ir efektyviau organizuoti ugdomąjį procesą pamokose bei profesiškai tobulėti. [Iš leidinio]

ENStrategic guidelines for Lithuanian education for 2003-2012 outline goals of reform in the context of society development. One of the strategic provisions is to contribute to creation of the European civil community the members of which, being a fundamental source of human resources, would cherish multilingualism which is a characteristic feature in Europe. For this purpose, early English teaching, starting in the 2nd grade, was introduced. First foreign language teaching at primary grades is oriented to listening, speaking, reading, and writing. Final goal of teaching can be defined as communicative competence comprising linguistic, sociolinguistic, discursive, strategic and sociocultural subcompetences. Early English teaching is based on contemporary didactical methods aimed at encouraging students to perform actively in acquiring knowledge and mastering abilities and skills as well as at arousing their desire to learn a new language enthusiastically. The method of questionnaire survey preliminarily revealed the 4th grade students' attitude towards the teaching/ learning methods most frequently used at English lessons according to their likes. The survey results were compared with the information, which had been accumulated by using an observation method, about efficiency and economy of the most popular methods in implementing curricular aims of early English teaching/learning.According to the data obtained via questionnaire survey and observation, the sequence of methods and ways of English teaching/learning, which were rated by the participants by how much appealing they were, was the following: all sorts of didactic games, creative tasks and language learning in "melodic" way; group work based on communication and cooperation; competing; individual studying; listening to a teacher speaking; integration of reading and writing; doing exercises in writing; reading texts. In students' opinion, active teaching/learning methods are superior to traditional methods. The reflection as an analytic comparison of theoretical knowledge gained and being gained in a way of independent self-improvement and accumulated practical experience, also the method of self-assessment encourage to organise educational process at classes so that it provides better quality and efficiency and also to grow professionally. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37496
Updated:
2020-04-05 19:44:06
Metrics:
Views: 51    Downloads: 12
Export: