Kriminologinės informacinės sistemos Lietuvoje : statistinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminologinės informacinės sistemos Lietuvoje: statistinis aspektas
Alternative Title:
Criminological information systems in Lithuania: statistical aspects
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 47 (39), p. 50-58
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTVienas iš tikslų kuriant nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinę sistemą (NPLIS), veikiančią Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainėje (www.nplc.lt), buvo gerinti kriminologinio pažinimo subjektų informacinį aprūpinimą. Reikšmingiausi, tarptautinio lygio yra NPLIS komponentai, teikiantys kriminologinę statistinę informaciją. Tačiau NPLIS neišsprendė ir negalėjo išspręsti visų kriminologinės statistikos problemų Lietuvoje. Egzistuoja daug trūkumų ir kitų institucijų informacinėse sistemose, kurios teikia informaciją NPLIS. Siūlomos šios pagrindines kriminologinių informacinių sistemų Lietuvoje plėtros kryptis: 1. Kriminologinio pobūdžio statistinių ataskaitų turinio tobulinimas. 2. Viktimologinių tyrimų metodikos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ypatybes, parengimas ir šių tyrimų reguliarus vykdymas. Gauti statistiniai duomenys ir jų analizė galėtų būti skelbiami Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinėje sistemoje. 3. Sukūrimas integruotos kriminalinės justicijos institucijų informacinės sistemos, kurioje būtų kaupiami išsamūs duomenys, susiję su nusikalstamomis veikomis apie įvykius, asmenis, daiktus, bylas, procesinius sprendimus, pradedant nuo įvykio registracijos ir baigiant paskirtos bausmės už nusikalstamą veiką atlikimo pabaigos. Vartotojams būtina sudaryti galimybes analizuoti šiuos duomenis reikiamais statistiniais pjūviais ir naudoti nestatistinio pobūdžio informaciją nepažeidiant savo tarnybinių įgaliojimų.Reikšminiai žodžiai: Informacija; Informacinės sistemos; Kriminologinis pripažinimas; Kriminologinė statistika; Criminological cognition; Criminological statistics; Information; Information systems.

ENOne of the aims when creating the Information System for Crime Prevention in Lithuania (ISCPL), functioning on the website of the Centre for Crime Prevention in Lithuania (www.nplc.lt), was to enhance provision of information to criminological cognition subjects. ISCPL components that provide criminological statistical information are most significant and international. However, the ISCPL did not and could not solve all criminological statistics problems in Lithuania. The information systems of other institutions, which provide information to the ISCPL, also have many drawbacks. The following main directions of the development of criminological information systems in Lithuania are proposed: 1. Improvement of the content of criminological statistical reports; 2. Preparation of the methodology of victimological research, which corresponds to the peculiarities of the Republic of Lithuania, and regular implementation of this research. The obtained statistical data and their analysis could be published in the Information System for Crime Prevention in Lithuania; 3. Creation of the integrated information system of criminal justice institutions, which accumulates comprehensive data related to criminal acts about events, persons, things, files, procedural decisions, starting with event registration and finishing with the accomplished sentence for the criminal act. Users must be provided with the possibility to analyse these data according to the required statistical sections and to use non-statistical information without prejudice to official powers.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37240
Updated:
2018-12-17 11:15:23
Metrics:
Views: 16
Export: