The Policies impact on the slope of Kuznets environmental curve

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Policies impact on the slope of Kuznets environmental curve
Alternative Title:
Politikos įtaka Kuznets kreivės nuolydžiui
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 2 (14), suppl. B, p. 69-85
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Kuznets kreivė; Taršos mažinimo politikos.
EN
Kuznets curves; Pollution reduction policies; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTDarnaus vystymosi etapus galima suskirstyti į kelis etapus ir kiekvienam iš jų nubrėžti Kuznets kreivę, vietoje vienos kreivės. Straipsnis siekia, remiantis teorine ir empirine medžiaga, pagrįsti kelių lygių Kuznets kreivių koncepciją, išryškinant Europos Sąjungos (ES) taršos mažinimo politikų įtaką Kuznets kreivės nuolydžiui. Remiantis ES aplinkosaugos politikos analize galima teigti, kad griežtos emisijų ribojimo priemonės, įdiegtos ES narėse įgyvendinant ES aplinkosaugines direktyvas yra pagrindinė priežastis, lėmusi Kuznets ekologinių kreivių nuolydį bei staigų žemėjimą ES šalyse narėse, o taip pat ir Lietuvoje. Atlikta analizė parodė, kad nors ES aplinkosauginių direktyvų ir taršos mažinimo strategijų įgyvendinimas turėjo teigiamos įtakos emisijų į atmosferą sumažėjimui Lietuvoje ir sudarė palankias sąlygas pirmojo ir antrojo darnaus vystymosi lygio Kuznets kreivių nuolydžiui, tačiau trečia darnaus vystymosi pakopa Lietuvoje dar nėra pasiekta ir augant ekonomikai pajamų pasiskirstymo nelygybė bei santykinė skurdo riba Lietuvoje didėja, o kiti socialiniai rodikliai, tokie kaip vidutinė laukiama gyvenimo trukmė, vidutinės realios pajamos gyventojui auga lėčiau nei ekonomika. Tai rodo, kad vis didesnį dėmesį reikia skirti socialinių politikų įgyvendinimui, t. y. skurdo mažinimui, viduriniosios klasės formavimuisi stiprinti, pajamų nelygybės mažinimui, sveikatos apsaugos politikai.

ENStages of sustainable development could be divided into several stages, each with a separate Kuznets curve, instead of one common curve. Based on theoretical and empirical material, the paper aims to substantiate the concept of a multi-level Kuznets curve, pointing out the influence of European Union (EU) pollution reduction policies on the fall of a Kuznets curve. Based on the analysis of the EU environmental policy, we could state that the strict measures of restricting emissions, introduced in the EU Member States when implementing the EU environmental directives, are the main reason for the incline and abrupt fall of Kuznets ecological curves in the EU Member States, including Lithuania. The analysis revealed that although the implementation of EU environmental directives and pollution reduction strategies had a positive influence on the reduction of emissions to the atmosphere in Lithuania and created favourable conditions for the first and second sustainable development level Kuznets curve incline; however, the third sustainable development level has not been reached in Lithuania so far, and with economy growing income distribution inequality and the relative poverty limit have been increasing in Lithuania, whereas other social indicators such as the average life expectancy and average real income per capita have been growing more slowly than economy. This shows that an increasing attention should be paid to the implementation of social policies, i.e. poverty reduction, strengthening of the formation of the middle class, reduction of income inequality, and health care policy.

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36798
Updated:
2018-12-17 12:23:34
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: