Pedagogų požiūris į moksleivių kūrybinės saviraiškos ugdymą per dailę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų požiūris į moksleivių kūrybinės saviraiškos ugdymą per dailę
Alternative Title:
Educators' view on a child's creative self-expression in art training
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, Nr. 1, p. 49-54
Keywords:
LT
Dailė / Art; Kūrybiškumas / Creativity; Meninis ugdymas / Art education; Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKūryba žmogaus gyvenime yra ypatingas, išskirtinės svarbos reiškinys. Šių dienų didžiausia žmogaus problema – savęs realizavimas veikloje. Kiekvienas amžiaus tarpsnis ugdymo požiūriu yra savitas. Pradinių klasių mokinių vidinis augimas reikalauja daugiau negu žinojimo. Pradinukams reikia „gero" ir „gražaus" pasaulio, išgyvenamo vaizdais. Meninė raiška – ta terpė, kurioje šio amžiaus vaikai gali realizuoti savo siekius. Straipsnyje aptariamas mokytojų požiūris ir nuostatos į moksleivių kūrybinės saviraiškos ugdymą daile. Taikyti šie tyrimo metodai – literatūros šaltinių analizė, anketavimas, pokalbis. Literatūros šaltinių analizė parodė, jog dailės mokytojo rengimo paradigma, orientuota į ugdytinio asmenybę, remiasi idėja, kad mokyklinio dailės ugdymo procese svarbiausias veiksnys yra ugdytinių mokymosi motyvacija. Dailės dalyko žinios yra ne tikslas, o tik asmenybės saviraiškos skatinimo priemonė. Vaiko asmenybės raiška bus kryptinga, jei ugdymo procesui vadovaus kūrybingas pedagogas. Mokytojai nėra pakankamai susipažinę su moksleivių kūrybinę saviraišką bei kūrybiškumą skatinančiais veiksniais ugdant daile. Pedagogai didesnį dėmesį skiria darbo rezultatui nei kūrybos procesui. Didžioji mokytojų dalis moksleivių kūrybiškumą bei kūrybinę saviraišką dažniausiai ugdo per meninių mokslų dalykus. Kaip labiausiai pasižymintį kūrybingos asmenybės bruožą mokytojai išskyrė originalumą. Pedagogas turi bendrauti su kiekvienu vaiku, tikslingai veikti vaiko intuiciją, fantaziją, norą kurti.Reikšminiai žodžiai: Dailė; Dailės ugdymas; Kūrybinga asmenybė; Kūrybinė saviraiška; Meninis ugdymas; Mokiniai; Pedagogas; Pradinis ugdymas; Ugdymas daile; Art training; Artistical education; Creative personality; Creative self-expression; Education through art; Primary education; Pupils; Teacher; Visual arts.

ENCreativity is a special and extraordinary important phenomenon in person’s life. The major problem of a modern human is his self-realization. Every age period is peculiar in the sense of education. The inner development of primary school students needs more than knowledge. Primary school students need a “good” and “beautiful” world, experienced in images. Creative expression is the environment in which children of this age can express their goals. This article discusses teachers’ view and attitude towards the capacity building of students’ self-expression in arts. The following research methods were applied: analysis of sources of literature, survey and interview. The analysis of sources of literature showed that the paradigm of art teacher’s training is orientated towards the personality of a student, it relies on the idea that in the process of school-level art education the central element is student’s motivation to learn. The knowledge in the subject of art is not the goal, but a mere measure to encourage self-expression. The expression of personality will be targeted if the process of education is led by a creative educator. Teachers are not entirely familiar with elements encouraging students’ creative self-expression and creativity in arts. Educators are more focused on the result than a creative process. The majority of teachers encourages students’ creativity and creative expression in artistic subjects. Teachers pointed out originality as the main trait of a creative personality. Educator has to interact with every student, to influence child’s intuition, imagination and desire to create.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36523
Updated:
2018-12-17 11:14:59
Metrics:
Views: 63    Downloads: 24
Export: