"Укишкасис календорюс 1902 метамс" ir "Пасака aпe жувиника up жувеле": rengėjo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Укишкасис календорюс 1902 метамс" ir "Пасака aпe жувиника up жувеле": rengėjo problema
Alternative Title:
Authorship problem of "Укишкасис календорюс 1902 метамс" ('Farmers' calendar for 1902') and of Aleksandr Pushkin's "Пасака aпe жувиника up жувеле" ('Tale of a fisherman and a little fish')
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 85-112
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Spauda / Press; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptartų dviejų kirilika rašytų lietuviškų tekstų „Укишкас календорюс 1902 метамс” ir „Пасака апе жувиника ир жувеле“ (1902) ortografijos analizė atskleidė, kad juos turėjo parengti skirtingi žmonės. Tokią išvadą leidžia daryti skirtingi leidinių kirilikos modeliai. Nors rusiškas raidynas abiejų rengėjų buvo modifikuotas, įvesta rusiškojo kirilikoje nesančių raidžių, bet, kitaip nei būtų galima tikėtis (jei abu tekstus būtų rengęs vienas žmogus), modifikuota labai nevienodai: „Укишкас календорюс“ rengėjai įsivedė grafemas <é>ir , tuo tarpu „Пасака апе жувиника ир жувеле“ rengėjas vartojo grafemas <ў><>, garsui [j] žymėti rinkosi grafemą . Abiejuose tekstuose juntama stipri 1891 metais rusų kalba išleistos Lietuvių kalbos gramatikos įtaka. „Укишкас календорюс“ analizė atskleidė, jog kai kurios kalbinės ypatybės (priesagų -inink- ir -inyk-, įvardžiuotinių formų vartosena) nesutampa su Juozo Grabausko gimtąja šnekta, tačiau jų vartoseną iš dalies galima paaiškinti gramatikų ir bendrinės kalbos įtaka. Todėl pakankamai rimtų kalbinių argumentų atmesti (ar visiškai pagrįsti) Grabausko „Укишкас календорюс“ teksto rengėjo hipotezę nėra. Kalbinių „Пасака апе жувиника ир жувеле“ ir Prano Vaičaičio tekstų ypatybių palyginimas paneigė Vaičaičio kaip galimo šios knygos vertėjo hipotezę. „Пасака апе жувиника ир жувеле“ kalbos ypatybės rodo, jog vertėjas turėjo būti kilęs iš gretimų, su Grabausko gimtąja Plutiškių šnekta besiribojančių pietinių, pietrytinių vakarų aukštaičių šnektų.Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Kirilika; Lietuviška spauda kirilika; Lietuviškų raštų kirilika; Lingvistinė analizė; Ortografinė analizė; Cyrillic; Linguistic Analysis; Lithuanian texts in Cyrillic; Orthographical analysis; Standard Lithuanian; Texts in Lithuanian Cyrillic.

ENThe orthographical analysis of two Lithuanian texts written in the Cyrillic alphabet “Укишкас календорюс 1902 метамс” [Economical Calendar 1902] and “Пасака апе жувиника ир жувеле” [Tale about a Fisherman and a Fish] (1902), discussed in the paper, revealed that they were compiled by different people. This conclusion can be drawn by different Cyrillic models of the publications. Although the Russian alphabet was modified by both publishers and letters that were not present in the Cyrillic alphabet were introduced, modifications were very different (which could not happen if these publications were compiled by the same person): the compilers of “Укишкас календорюс” introduced the graphemes <é>and , whereas the publisher of “Пасака апе жувиника ир жувеле” used the grapheme <ў><and the grapheme to mark the sound [j]. A strong influence of the Lithuanian Grammar published in Russian in 1891 is felt in both texts. The analysis of “Укишкас календорюс” revealed that certain linguistic features (usage of the suffixes -inink- and -inyk- and pronominal forms) does not coincide with Juozas Grabauskas’ native dialect; however, their usage might be partially explained by the influence of grammars and standard language. Therefore, there are not enough serious linguistic arguments to reject (or fully substantiate) the hypothesis of compiling of “Укишкас календорюс” by Grabauskas. The comparison of linguistic features of “Пасака апе жувиника ир жувеле” and the texts of Pranas Vaičaitis denied the hypothesis of his being a potential compiler of this book. The linguistic features of “Пасака апе жувиника ир жувеле” show that the translator’s sub-dialect was close to southern or south-eastern Western Aukštaitian sub-dialects, bordering.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36386
Updated:
2018-12-17 13:11:02
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: