Sapnų mįslės : mirties vaizdiniai Lietuvoje ir Latvijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sapnų mįslės: mirties vaizdiniai Lietuvoje ir Latvijoje
Alternative Title:
Riddles of dreams: images of death in Lithuania and Latvia
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 285-300. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Keywords:
LT
Lietuvių folkloras; Mirties įvaizdžiai; Mįslės; Naratyvas; Sapnai; Sapnų mįslės; Tautosaka.
EN
DDreams; Dreams; Folklore; Images of death; Lithuanian folklore; Narrative; Riddles; Riddles of dreams.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami lietuvių ir latvių sapnininkai, individualūs žmonių sapnų pasakojimai bei juose užfiksuoti mirties vaizdiniai, jų folklorinės interpretacijos. Dėmesys koncentruojamas į alegorinius sapnus, kurių vaizdiniai išreiškiami perkeltine prasme. Tikslas – išaiškinti šių sapnų ištakas. Sapnininkuose ir individualiuose sapnų pasakojimuose pateikiami sapnų aiškinimai lyginami su būrimų simbolika, skirtingų žanrų tautosakos kūriniais, tikėjimais bei papročiais. Formuluojama idėja, kad alegorinių sapnų vaizdiniai bei jų aiškinimai yra tiesiogiai susiję su tradicinėje kultūroje nusistovėjusių daiktų, reiškinių mitologiniu ir simboliniu įprasminimu. Pastebima, kad liaudiškų sapnų aiškinimų variantų žodinės išraiškos skirtingos. Populiariausios formos, kai sapno vaizdinį ir jo reikšmę jungia priežastinius ryšius nusakantys jungtukai (jei..., tai... ir pan.). Sapnų aiškinimai priklauso nuo sapne regėto objekto savybių bei nuo veiksmų, atliekamų su juo. Įtakos turi ir sapnuojančiojo statusas, jo požymiai, būsenos. Sapnų aiškinimai sudaro vaizdinių kompleksus, sujungtus tam tikrais asociaciniais ryšiais. Jie dažniausiai sudaryti pagal analogijos ir priešpriešos principus. Gretinant mirtį reiškiančių alegorinių sapnų vaizdinius su skirtingų žanrų tautosakine ir etnografine medžiaga, matyti daug analogijų. Pagrindiniai sapnų vaizdiniai dažniausiai turi panašų įprasminimą visoje tradicinėje ir šiuolaikinėje kultūroje.

ENThe article discusses Lithuanian and Latvia dream-books, individual stories of dreams and images of death recorded in them, their folklore interpretations. Major attention is focused on allegoric dreams, images of which are expressed in figurative meaning. The purpose is to determine the origin of such dreams. Interpretations of dreams found in dream-books and individual dream stories are compared with fortune-telling symbols, folklore works of different genres, beliefs and customs. The idea is formulated that images of allegoric dreams and their interpretations are directly related with adding mythological and symbolic meaning to things well-established in the traditional culture. It is noticed that verbal expressions of folk interpretations of dreams differ. The most popular form is when the dream image and its meaning are connected by conjunctions showing causative relations (if..., then..., etc.). Interpretation of dreams depends on the properties of the object seen in the dream and on actions performed with it. Dreamer's status, his/her features, states also play a certain role. Interpretations of dream form complexes of images linked by certain associative relations. Usually, they are formed by the principles of analogy and opposition. When comparing images of allegoric dreams of death with folklore and ethnographic materials of different genres, lots of analogies are found. The basic images of dreams usually share similar meaning with the entire traditional and contemporary culture.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35772
Updated:
2018-12-17 11:04:36
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: