Žeimelis. D. 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žeimelis. D. 1
Editors:
Bėčius, Aloyzas, redagavimas, sudarymas [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Versmė, 2010.
Pages:
866 p
Series:
Lietuvos valsčiai; kn. 20
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žiemgala; Žeimelis; Valsčius; Dvaras; Švietimas; Evangelikai liuteronai; Katalikai; Sentikiai; Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania; Žiemgala; Žeimelis; Rural district; Education; Evangelical Reformers; Catholics; Old Ritualists.
Contents:
Pratarmė — Žiemgalos lygumos Žeimelio apylinkėse struktūros ir kilmės savitumai / Rimvydas Kunskas — Iš apylinkių priešistorės. Žeimelio apylinkės dubenėtieji akmenys / Juozas Šliavas — Žiemgalos kunigaikštija XIII amžiuje (istorijos bruožai) / Edvardas Gudavičius — Visuomeninis gyvenimas Nociūnų (Žeimelio) valsčiuje XX a. pirmaisiais dešimtmečiais: nuo kultūrinės etnografinės savasties gynimo iki kovos už valstybingumą / Aldona Gaigalaitė — Laiko tėkmė. Miestelio ir jo apylinkių praeities mozaika / Juozas Šliavas — Žeimelio miestelio herbas / Alfredas Šimkus — Glebavos dvaras. Kratašino dvaras ir jo ponas. Lauksodis / Juozas Šliavas — Lauksodžio bažnyčia / Valentas Cibulskas — Plonėnų dvarai. Pažeimės dvaras. Žeimelio dvaras / Juozas Šliavas — Žeimelio apylinkės parkai / Kęstutis Labanauskas — Iš prisiminimų / Motiejus Čepas — Paprotinės teisės elementai Žeimelio valsčiaus gyventojų tarpusavio santykiuose XX a. pirmoje pusėje / Venantas Mačiekus — Kalnas / Aloyzas Bėčius — Išnykę ir nykstantys buvusio Žeimelio valsčiaus kaimai / Irena Rudzinskienė — Kairelių kaimas ir milžinkapiai / Juozas Šliavas — Kaireliai, iš kurių beliko pasaka / Audronė Viktorija Škiudaitė — Žeimelio valsčiaus buožinių ūkių sąrašas / parengė Aloyzas Bėčius — Žeimelio valsčiaus gyventojai, nukentėję nu o sovietų valdžios 1941, 1944-1970 metais / parengė Birutė Burauskaitė —Švietimas Žeimelio valsčiuje / Juozas Šliavas — Žeimelio vidurinės mokyklos abiturientai / parengė Gražvydas Kazakevičius, Saulius Žilinskas, Aloyzas Bėčius — Iš atminimo skrynelės / parengė Aloyzas Bėčius — Diržių-Bardiškių pagrindinei mokyklai 90 metų / Dalia Makauskaitė — Liesų mokykla / Aloyzas Bėčius — Iš valsčiaus mokyklų gyvenimo / parengė Aloyzas Bėčius — Žeimelio žemės ūkio mokykla / Svetlana Lacienė — Miestelio bibliotekos / Juozas Šliavas, Vilma Kaminskienė — Žeimelio evangelikų liuteronų parapija / Erikas Laiconas — Kai kurios kunigo Eriko Leijerio nuteisimo aplinkybės / Nerija Putinaitė — Priedai: pareiškimai, laiškai, pamokslų juodraščiai, dokumetai iš LYA. Meilutės Marijos Raštikytės-Alksnienės pasakojimas — Žeimelio bažnyčios / Juozas Šliavas, Valentas Cibulskas — Gothardas Frydrichas Stenderis Žeimelyje / Libertas Klimka — Apie Žeimelio žydų bendruomenę / Anatolij Chaješ — Žmogaus pėdsakas žemėje / Milanas Chersonskis — Vileišių (Žeimelio) sentikių bendruomenė / Grigorijus Potašenko — Koplyčios ir kapinės / Juozas Šliavas — Žeimelio bažnyčių laikrodžiai ir varpai / Libertas Klimka —Žeimelio ir jo apylinkių karčemos / Juozas Šliavas — Žemės ūkis / Juozas Šliavas, Irena Rudzinskienė — Atgimusiame senelių ūkyje / Aloyzas Bėčius — Keliai keleliai ir susisiekimo priemonės / Juozas Šliavas — Žeimelio paštas / Juozas Šliavas, Irena Rudzinskienė — Žeimelio-Joniškio siaurasis geležinkelis / Liubomiras Viktoras Žeimantas — Žeimelio plytinė. Buvo vienuolika vaikinų / Juozas Šliavas — Lygumų ir vėjo riteriai / Valentina Alekseriūnaitė, Juozas Šliavas — Nagingų meistrų šeima.Žeimelio vaistinė / Juozas Šliavas — Nenutyla vario dūdos / Aloyzas Bėčius — Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimų kultūrinio gyvenimo apžvalga arba Bardiškių kultūros namų istorija / Donė Legeza — "... Čia mūsų sodybas keleivis atras" / Aloyzas Bėčius — Istorija. Dokumentai — Istorija. Atsiminimai — Mano tėvai (atsiminimai) ; Atgimusiame senelių ūkyje po dvidešimties metų / parengė Aloyzas Bėčius — Apie autorius — Santrumpos ir sutrumpinimai — Asmenvardžių rodyklė / sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius — Vietovardžių rodyklė / sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius — Buvusio Žeimelio valsčiaus žemėlapis / sudarė Lidija Kavaliauskienė — Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Žeimelio valsčiaus teritorijoje / sudarė Lidija Kavaliauskienė — Dabartinė buvusio Žeimelio valsčiaus teritorija (pagal karinės topografijos 1991 m. žemėlapį) — Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis / parengė Lidija Kavaliauskienė, Albinas Masaitis — Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas — Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas.
Keywords:
LT
Dvarai / Manors; Evangelikai liuteronai / Evangelical Lutherans; Holokaustas / Holocaust; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Sentikiai; Švietimas; Valsčius; Žeimelis; Žydai / Jews; Žiemgala; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTŽeimeliui (Pakruojo r.) ir jo apylinkėms istorija lėmė būti pačiame valstybės pakraštyje, tačiau ta pati istorija lėmė ir kita - likti pačiame dviejų giminingų Baltijos tautų apgyvendintos teritorijos centre. Daugelį amžių čia kryžiavosi ne tik ginklai, bet ir prekybos keliai, suvesdami krūvon tautas ir palikdami didesnius ar mažesnius jų pėdsakus. Nedaug rasime valsčių miestelių, kur šimtmečius viena greta kitos sugyventų keturios religinės bendruomenės (katalikai, liuteronai-evangelikai, sentikiai ir žydai) su savo maldos namais, mokyklomis ir papročiais, išlikusiais ligi mūsų dienų. XIX-XX a. sandūroje čia persipynė J. Jablonskio, V. Kudirkos, G. Landsbergio, P. Višinskio, V. M. Kapsuko, K. Poželos, M. Čepo, daktaro Sketerio, P. Mašioto ir kitų įvairiausių politinių pakraipų visuomenės veikėjų keliai, kurie daugeliu aspektų įtakojo ne tik amžiaus pradžios, 18−20 metų laikotarpio, bet ir tolesnį mūsų Tėvynės likimą.Valsčiaus apylinkės, būdamos pačiame valstybės pakraštyje, daugeliu aspektų geriau išsaugojo ir tuos etninės kultūros paminklus, kurie sunyko jos centre. Knygos pagrindą sudaro praėjusio amžiaus vidury Žeimelyje apsigyvenusio mokytojo Juozo Šliavo bei jo bendraminčių etnologijos ir tautosakos tyrimų medžiaga. Knyga išplečiama temomis, kurios daugelį metų buvo neliestinos (holokausto, tremtys, rezistencija, etc). Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, mitologijos, įžymių žmonių skyriai, pateiktas biografijų sąvadas, asmenvardžių rodyklė, valsčiaus žemėlapis (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis).

ENThe history of Žeimelis (the region of Pakruojis) and its surroundings once put this region on the periphery of the state, however, the very same history defined it as the very centre of settlements of the two kindred Baltic nations. For centuries it was the place of military conflicts as well as international trade thus bringing nations together and leaving their traces. There are few towns where four religions communities (Catholics, Evangelical Lutherans, Old Believers and Jews) would live near each other for many centuries with their prayer houses, schools and habits, which have survived to the present day. At the end of the 19th-beginning of the 20th c. this was the place were paths of J. Jablonskis, V. Kudirka, G. Landsbergis, P. Višinskis, V. M. Kapsuka, K. Požela, M. Čepas, doctor Sketeris, P. Mašiotas and other public political activists intertwisted, what influenced the further fate of our Motherland with regard to many aspects. The surroundings of the region, which located on the very periphery of the state, were the place where monuments of the then ethnic culture, which decayed in the centre, have survived to the present day. The book is based on the material of the research of ethnology and folklore performed by a teacher Juozas Šliavas, who lived in Samogitia in the mid 20th c. The book discusses the themes which were long prohibited (the Holocaust, the exile, the resistance, etc.). The monograph consists of sections on nature, history, ethnic culture, language, folklore, mythology as well as biographies, indexes of personal names, and a map of the region (with former and current borders).

ISBN:
9789955589198 (D. 1)
Parts:
Related Publications:
Lietuvos moterų nepriesaginės (latviškos darybos) pavardės / Kazimieras Garšva. Kalbos kultūra. 2012, 85, p. 216-224.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35197
Updated:
2022-01-30 11:24:24
Metrics:
Views: 83    Downloads: 10
Export: