Matematikos mokytojų taikomos mokymo(si) metodikos V–VI klasėse kaita interpretacinės pedagogikos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos mokytojų taikomos mokymo(si) metodikos V–VI klasėse kaita interpretacinės pedagogikos aspektu
Alternative Title:
Tendencies of the development of mathematics methodics in 5-6th grades of basic school on the aspect of interpretative pedagogy
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2011, t. 52, spec. nr, p. 72-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Matematikos mokymo ir mokymosi procesas; Matematikos mokymo(si) metodika, pagrindinė mokykla, V–VI klasių koncentras; Mokymo ir mokymosi metodika; V-VI klasių koncentras; 5-6 grades of basic school; Proces of teaching and learning mathematics; Process of teaching and learning mathematics; Teaching and learning methodology; V-VI grades of basic school.
Keywords:
LT
Ugdymas / Education; Gamtos mokslai / Natural sciences; V-VI klasių koncentras.
EN
5-6 grades of basic school; Proces of teaching and learning mathematics; Process of teaching and learning mathematics; V-VI grades of basic school.
Summary / Abstract:

LTVykdant Lietuvos švietimo pertvarką, mokykla skatinama pereiti nuo reprodukcinio įvairių mokomųjų dalykų mokymo, kai prioritetas teikiamas žinioms, prie interpretacinės pedagogikos, orientuojančios pedagogą mokymo(si) procese sutelkti dėmesį į mokinių asmenybės ugdymą. Matematikos mokytojams iškilo sudėtingas uždavinys, kadangi matematikos mokymo procesas nuo seno tradiciškai rėmėsi realizmo didaktika, pabrėžiančia žinių svarbą. Straipsnio tikslas – išryškinti mokytojų taikomos mokymo(si) V–VI pagrindinės mokyklos klasėse metodikos kaitos tendencijas. Taikyti šie tyrimo metodai: anketinė respondentų apklausa, statistinė duomenų analizė, lyginamoji analizė. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad V–VI klasių koncentre mokytojai dažniausiai taiko tradicinius, labiau į mokytojo veiklą orientuotus mokymo metodus. Išryškėjo tendencijos dažniau organizuoti mokinių savikontrolę ir taikyti informacines komunikacines technologijas. 2004, 2006, 2008 ir 2010 metais atliktų matematikos mokymo(si) proceso V–VI klasėse tyrimų rezultatai liudija, jog matematikos mokytojų dėmesys interpretacinės pedagogikos mokymo(si) metodams palaipsniui auga, tačiau jie atskleidė ir ganėtinai lėtą matematinio ugdymo paradigmų – nuo mokymo link sąveikos ir mokymosi – kaitą pirmajame pagrindinės mokyklos koncentre. Mokytojams rekomenduotina dažniau organizuoti mokinių darbą porose ir grupėse, sudaryti didesnes darbo variantų ir užduočių pasirinkimo galimybes, dažniau supažindinti mokinius su matematikos istorijos elementais ir rengti matematines ekskursijas.

ENDuring the Lithuanian education reform, schools are being encouraged to transition from reproductive teaching of various subjects, when the priority is given to knowledge, to interpretational pedagogy, which lead an educator to focus on the personal development of students in teaching and learning process. Teachers of mathematics encounter a difficult task as the process of teaching mathematics is traditionally based on didactic realism, emphasizing the importance of knowledge. The aim of this article is to highlight the change of tendencies in teaching and learning methods applied in 5th and 6th grades of secondary schools. The following research methods were applied: the survey of respondents, statistic data analysis, comparative analysis. Results of the research show that teachers of 5th and 6th grades usually apply traditional teaching methods, more oriented towards the teacher‘s work. The tendencies are to organize students‘ self-check and to apply communicative information technologies more often. The results of researches on learning and teaching processes in 5th and 6th grades held in 2004, 2006, 2008 and 2010, suggest that the focus of teachers of mathematics on the methods of interpretational pedagogy is gradually rising. Nevertheless it shows a rather slow change in mathematical education paradigms from teaching to interaction and learning in the first concentre of the secondary school. Teachers are advised to organize students‘ work in pairs and groups more often, to provide a wider choice of work options and exercises, to introduce students with the elements of history of mathematics more often and to arrange mathematical school trips.

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35183
Updated:
2021-04-16 20:25:43
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: