Neue Fakten zur Biographie von Christian Gottlieb Mielcke

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Neue Fakten zur Biographie von Christian Gottlieb Mielcke
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biografija; Giesmynas; Gotfrydas Ostermejeris; Gramatika; K. G. Milkus; Kristijonas Gotlybas Milkus; Lietuvių kultūra; Pamokslų knyga; Rytų Prūsija [East Prussia]; Rytų Prūsijos raštija; Žodynas; Biography; Book of sermon; Christian Gottlieb Mielcke; Dictionary; East Prussia; Gottfried Ostermeyer; Grammar; Lituhanian culture; Psalm book; Writings of East Prussia.
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Gotfrydas Ostermejeris; Gottfried Ostermeyer (Ostermejeris); Gramatika; K. G. Milkus; Kristijonas Gotlybas Milkus; Lietuvių kultūra; Pamokslų knyga; Rytų Prūsija [East Prussia]; Rytų Prūsijos raštija; Žodynas.
EN
Book of sermon; Christian Gottlieb Mielcke; Dictionary; East Prussia; Grammar; Lituhanian culture; Psalm book; Writings of East Prussia.
Summary / Abstract:

LTAptariami Kristijono Gotlybo Milkaus biografijos aspektai. Pažymima, kad K. G. Milkus aktyviai dalyvavo formuojant Rytų Prūsijos kultūrinį gyvenimą. Autorė teigia, kad nors yra išlikę daug darbų, kurie leidžia susidaryti tikslų vaizdą apie jo kultūrinę veiklą, to negalima pasakyti apie K. G. Milkaus biografijos faktus, kurių daugelis skendi migloje. Straipsnį sudaro dvi dalys, viena skiriama K. G. Milkaus spaudintiems darbams. Antrojoje dalyje autorė, naudodamasi Slaptajame Prūsijos archyve rasta medžiaga, bando nustatyti G. Milkaus biografijos ginčytinus ar neatsakytus klausimus, pagrindinį dėmesį skirdama jo gimimo datos, studijų metų ir studijų vietų, studijuotų dalykų tikslinimui. Į svarstymų lauką įtraukiamos ir šeimyninės aplinkybės, susijusios su K. G. Milkaus tėvu ir jo galimybėmis išauginti ir išmokslinti visus savo tris sūnus. Teigiama, kad kuo labiau laikas tolina nuo K. G. Milkaus gyvenamosios epochos, tuo greičiau reikia ieškoti ir surinkti dar galimai esančius šaltinius apie šio Lietuvai nusipelniusio žmogaus gyvenimą. Pažymima, kad Slaptajame Prūsijos archyve saugomi dokumentai suteikia svarbių žinių apie lietuvių raštijos istoriją. Tie dokumentai taip pat leidžia koreguoti ar patikslinti kai kuriuos K. G. Milkaus biografijos faktus – jo gimimo datą, jo studijų metus Karaliaučiaus universitete, jo paskyrimą kantoriumi ir jo darbą Pilkalnyje. Pažymima, kad ir šie faktai yra tik lašas nežinojimo jūroje, bet kartu išreiškiama viltis, kad ilgainiui iš šių mažų detalių galima bus sudėlioti išsamią K. G. Milkaus gyvenimo panoramą.

ENThe paper discuses the aspects of the biography of Christian Gottlieb Mielcke. It notes that Mielcke actively participated in the formation of cultural life in Eastern Prussia. The author claims that although there are many works that allow creating a clear picture about his cultural activities, the majority of biographical facts are vague. The paper consists of two parts, one of which is focused on the printed works of Mielcke. In the second part the author uses the material found in the Secret Archives of Prussia and attempts to determine the disputable or unanswered questions from Mielcke’s biography, focusing on the specification of his birth date, study years and places as well as the subject studied. Family circumstances related to Mielcke’s father and his possibilities to raise and educate all three sons have also been considered. The author states that as the time span between the present and the epoch of Mielcke keeps increasing we should hurry to collect the possibly remaining sources about the life of this man of merit to Lithuania. It is noted that the documents kept in the Secret Archives of Prussia provide important information about the history of Lithuanian writings. These documents also allow correcting and specifying certain biographical facts of Mielcke: his birth date, study years at the University of Königsberg, his appointment as the cantor and his work in Pillkallen. These facts are only a drop in the ocean of obscurity; however, these small details might eventually produce a comprehensive panorama of Mielcke’s life.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35177
Updated:
2019-10-23 20:14:53
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: