Отношения между иезуитами и базилианами Великого Княжества Литовского в сфере образования

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Отношения между иезуитами и базилианами Великого Княжества Литовского в сфере образования
Alternative Title:
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės jėzuitų ir bazilijonų santykiai švietimo srityje
  • Relations between the Jesuits and the Basilians in the sphere of education in the Grand Duchy of Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bazilijonai; Bazilijonų ordinas; Edukacija; Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčia; Jėzaus Draugija (jėzuitai); Jėzuitai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė; Mokyklos; Švietimas; Basilians; Education; Greek Catholic (Uniate) Church; Jesuits; Order of St. Basil the Great (Basilian Fathers); Society of Jesus (jesuits); The Grand Duchy of Lithuania; The Roman Catholic Church.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčia; Jėzuitai / Jesuits; Jėzuitai / Jesuits; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokyklos / Schools; Švietimas; Ugdymas / Education; Žydai / Jews; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama LDK dviejų vienuolių ordinų - bazilijonų ir jėzuitų – švietimo iniciatyvų analizė. Istoriškai šių vienuolijų keliai gana glaudžiai susiję ir persipynę. Įgyvendindami savo švietimo iniciatyvas bazilijonai pasitelkdavo jėzuitų patirtį, kviesdavosi juos dėstyti savo mokymo įstaigose. Tuo tarpu graikų katalikų hierarchai jėzuitų mokyklas laikė vietos gyventojų lotynizavimo ir lenkinimo priemone, labai nepatikliai vertino ordino švietimo sistemą, todėl, padedama bazilijonų, siekė sukurti savo švietimo sistemą. Šiame procese daug kas buvo pasiskolinta iš jėzuitų: mokyklų prie didžiausių vienuolynų atidarymas, naujokynų norintiesiems tapti ordino nariais steigimas, tiesioginis mokyklų pavaldumas ordino generolui, siekis steigti savo pačių aukštąsias mokymo įstaigas ir pan. Nepaisant to, daugelyje švietimo sričių buvo galima pastebėti esminius skirtumus tarp jėzuitų ir bazilijonų. Graikų katalikų mokyklos jungė Vakarų ir Rytų krikščionių tradicijas, jų pasiekimus švietimo srityje, stengėsi susieti Rytų teologiją, senąją slavų, „rusų“ (t. y. senąją baltarusių), žydų ir graikų kalbas su Vakarų teologija ir lotynų kalba. Be to, kalbant apie bazilijonų mokymo įstaigų specifiką, galima paminėti mažesnį jų susidomėjimą lotynų kaip dėstomąja kalba, demokratiškesnį ir mobilesnį mokymo procesą, kaip vadovėlius panaudojamus ne tik bazilijonų spaustuvių leidinius, bet ir katalikų bei stačiatikių išleistas knygas, merginų rengimą bazilijonų moterų vienuolynuose, orientavimąsi į mažiau pasiturinčias gyventojų grupes, prastesnį veiklos finansavimą.

ENThe paper presents the analysis of education initiatives of two GDL monastic orders: Basilians and Jesuits. The histories of these orders are rather closely related and intertwined. When implementing their education initiatives, Basilians invoked the experience of Jesuits and invited them to teach in their educational institutions. Meanwhile the hierarchs of Greek Catholics considered Jesuit schools to be the means of Latinisation and Polonisation of local inhabitants, very sceptically viewed the education system of the order, thus, with the help of Basilians, they sought to create their own education system. This process borrowed many elements from Jesuits: opening of schools at the major monasteries, establishing of novitiates for prospective members of the order, direct subordination of schools to the Superior of the order, an objective to establish their own higher education institutions, etc. Despite this, key differences between Jesuits and Basilians could be observed in many areas of education. Greek Catholic schools combined Western and Eastern Christian traditions, their achievements in education, attempted to relate the Eastern theology, the old Slavic, “Russian” (i.e. old Belarusian), Jewish and Greek languages with Western theology and the Latin language. Besides, concerning the specifics of Basilian education institutions, the following characteristics could be noted: a smaller interest in Latin as the language of instruction, a more democratic and mobile teaching process, the use of both publications from Basilian printing houses and books published by the Catholic and Orthodox Church as textbooks, preparation of women in Basilian convents, orientation towards less well-off social groups, and lower financing of activities.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35131
Updated:
2022-01-28 23:18:10
Metrics:
Views: 6
Export: