Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore
Alternative Title:
Notion of human fate and death in Lithuanian folklore
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Pages:
315 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Mitologija; Lithuanian folklore; Lithuanian mythology.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Precedentiniai žmonijos likimo pokyčiai — Vaizdiniai apie mirties atsiradimą — Prarastas mirties laiko žinojimas ir pakeista žmonėms skirto amžiaus trukmė — Individualaus likimo ypatumų aiškinimas — Gimimo laiko ir žmogui skirto likimo ryšys — Vedybų ir likimo sąsajos — Gimimo metu nulemta mirtis — Būdai keisti gyvenimo kokybę — Galimybės paveikti vaiko ateitį — Suaugusio žmogaus likimo keitimas: Išmintingo pasirinkimo svarba; Personifikuotos nelaimės įveikimas ir žmogaus veiklos atitikimas paskirtam talentui; Vedybos su dalingu partneriu ir kontaktas su dalingu objektu — Akistatos su mirtimi samprata — Regimieji mirties pavidalai — Žinių apie mirties ir pomirtinį pasaulį įgijimo būdai — Mirtį pranašaujantys ženklai: Mirties nuojautos; Ypatingi reiškiniai būsto viduje; Durų mitinis išskirtinumas; Lango erdvės mitologiškumas; Langas ir durys mirties bei laidotuvių metu; Pranašiški akustiniai ženklai namų apyvokos daiktuose ir darbo įrankiuose; Mirtį pranašaujanti laukinių paukščių elgsena; Pranašingas naminių paukščių elgesys; Naminių gyvūnų perspėjimai apie artėjančią mirtį — Mirties išprovokavimas — Neleistini veiksmai įprastomis aplinkybėmis: Kelio erdvės pavojingumas; Draudimai, susiję su avalyne ir ėjimu atbulomis; Draudimai, susiję su medžiu ir mediniais objektais — Draudimas ypatingu laiku stebėti mitines būtybes ar mitinių bruožų turinčius gyvūnus — Nederami veiksmai laidotuvių laikotarpiu: Draudimas apsimesti mirusiu; Mirusiojo keliamas pavojus; Kitų mitinių būtybių keliami pavojai — Mirštančiojo agonijos palengvinimas — Išvados — Šaltiniai — Literatūra — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Tautosaka / Folklore.
EN
Lithuanian folklore.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjamas yra XIX a. pabaigos – XX a. vidurio lietuvių folklore atsispindintis fatalistinis žmogaus egzistencijos supratimas, požiūris į mirtį ir nuostatos, kad aktyviomis pastangomis individo būties kokybę galima keisti. Pasakojamosios tautosakos žanrų kūriniai lyginami su lietuvių ir kaimyninių tautų tikėjimais ir papročiais, dainomis, raudomis, paremijomis, frazeologizmais ir leksikos faktais. Mitologinėse sakmėse išplėtojami tikėjimuose atsispindintys požiūriai, elgsenos normas apibrėžiantys papročiai. Liaudies tikėjimais ar papročiais galima paaiškinti ir kai kurias iš pirmo žvilgsnio fantastines pasakų realijas, atskleisti pasakų vaizdų didaktiškumą. Lietuvių folklore būta prielaidų, kad nemirtingumas buvo potencialiai galimas, tačiau liko nepasiektas. Tikėta, kad atskiro individo egzistencija priklauso nuo jam skirto likimo. Viena vertus, skatinta nesipriešinti nulemtai gyvenimo eigai. Antra vertus, numanant apie mitinę laiko ypatumų kaitą, mitologiškai motyvuotais maginiais veiksmais esą galima pagerinti arba pabloginti ne tik naujagimio, bet ir suaugusio žmogaus lemtį. Folkloro tekstuose aiškėja įsitikinimas, jog mėginant perprasti mirties paslaptį svarbių žinių galima įgyti ne tik žmonių aplinkoje, bet ir kitame pasaulyje arba tinkamai elgiantis su aukšto statuso mitinėmis būtybėmis. Manyta, kad netinkamas elgesys su mitiškai prasmingais daiktais ar nederami veiksmai mitologiškai ženkliose vietose gali baigtis ir mirtimi. Kiekvieno daikto ar veiksmo paskirtis folklore yra nulemta ne tik empirinės tikrovės, bet ir mitologinio priežastingumo.

ENThe book examines the fatalistic perception of human existence, attitude towards death and the standpoint that the quality of being of an individual might be changed by active efforts, reflected in the Lithuanian folklore of the end of the 19th c. – the middle of the 20th c. The works of folk narratives are compared to the beliefs and customs, songs, laments, paroemias, phraseological expressions and lexical facts of Lithuanians and neighbouring nations. Mythological stories develop the attitudes reflected in beliefs and customs defining the norms of behaviour. Folk beliefs or customs could explain some realia of tales that initially seem fantastic and reveal the didactic nature of tale images. Lithuanian folklore had assumptions that immortality was potentially possible, yet remained unachieved. The existence of an individual was believed to be subject to fate. On the one hand, people were taught not to resist the fate. On the other hand, being aware of the mythic change of the peculiarities of time, mythologically motivated magic actions might improve or worsen the fate of both a newborn and an adult. Folklore texts reveal the belief that in order to understand the death secret, important knowledge may be acquired not only in the human environment, but also in the other world or by properly treating the mythic creatures of a high status. Improper treatment of mythically meaningful things or undue actions in mythologically significant places were supposed to cause death. The purpose of each thing or action in folklore is determined not only by the empirical reality, but also by mythological causality.

ISBN:
9786094250620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35106
Updated:
2021-03-04 22:22:04
Metrics:
Views: 70
Export: