Peculiarities of qualification development of high school (gymnasium) teachers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of qualification development of high school (gymnasium) teachers
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 393-402. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kvalificacijos tobulinimo kryptys; Kvalifikacijos tobulinimas; Mkytojų kvalifikacijos tobulinimo tęstinumas; Mokytojas; Požiūris į nuolatinį mokymąsi; Attitudes towards continuing learning; In-service traiing; Qualification development; Teacher; Trends of qualification development.
Keywords:
LT
Kvalificacijos tobulinimo kryptys; Kvalifikacijos tobulinimas; Mkytojų kvalifikacijos tobulinimo tęstinumas; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Požiūris į nuolatinį mokymąsi.
EN
Attitudes towards continuing learning; In-service traiing; Qualification development; Trends of qualification development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas dabartinių Lietuvos gimnazijų pedagogų kvalifikacijos kėlimas (nuostatos, motyvai, kryptys, įgytų žinių taikymas) keliais pasirinktais ir dabartiniu metu aktualiais aspektais. Taikyti šie tyrimo metodai: literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, stebėjimas, pokalbis ir diskusija, patirties apibendrinimas. Atskleista, kad gimnazijų pedagogų kvalifikacijos kėlimo požiūriu matyti pozityvių bruožų. Dauguma apklaustųjų savo profesija yra patenkinti. Pedagogams, nors ir turintiems nemažus darbo krūvius, pasitenkinimas darbu teikia teigiamos energijos, motyvuoja tobulėti. Profesinės veiklos terpė gimnazijose pasižymi tam tikra konkurencine įtampa, todėl pedagogai nori jaustis ir siekia būti kompetentingi. Gimnazijų pedagogai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, ir šios veiklos motyvai yra gana įvairūs. Respondentai vadovaujasi ne tik pragmatiško pobūdžio siekiais, pavyzdžiui, noru atestuotis aukštesnei kategorijai ar susipažinti su dalykinėmis naujovėmis. Pedagogai dažniausiai renkasi dalykinius, metodinius seminarus. Nepakankamai dėmesio skiriama kai kurioms švietimo raidoje aktualėjančioms sritims: technologijoms, vadybai, psichologijai. Pedagogai įgyja specialių žinių, tačiau ne visada turi galimybę išnaudoti savo potencialą kurdami ir įgyvendindami mokyklos strategiją. Aktyvesnis įgytų žinių panaudojimas priklauso ne tik nuo pedagogo iniciatyvos, bet ir nuo kitų aplinkybių: mokyklos kultūros, vadybos stiliaus.

ENThe article analyses the qualification improvement of teachers of contemporary Lithuanian high schools (attitudes, motives, directions and application of the obtained knowledge) with regard to several chosen and highly relevant aspects. The following methods of research were used: literature and documentation analysis, questionnaire survey, monitoring, interviews and discussions, experience summarising. The analysis revealed positive features observed with regard to the improvement of qualification of high school teachers. The majority of respondents are content with their profession. Teachers, although facing heavy workload, feel satisfaction when dealing with positive energy thus becoming more motivated. Professional environment in high school has certain competitive tensions; therefore, teachers seek to feel and to be competitive. High school teachers actively participate in qualification improvement events, and their motives for such activities are different. Respondents have not only pragmatic aspirations, for example, certification for a higher category or familiarisation with novelties. Teachers usually choose subject and methodological seminars. Insufficient attention is paid to certain fields in the development of education, which are becoming more relevant: technologies, management and psychology. Teachers obtain special knowledge, however, not always they have a possibility for using their potential while creating and implementating school strategies. A more active use of the obtained knowledge depends on the teacher’s initiative as well as on other factors: school culture and management style.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35056
Updated:
2017-03-18 09:36:08
Metrics:
Views: 13
Export: