Идея государственности в Литве в начале XX века : общее государство с Россией, с Польшей или с Белоруссией?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Идея государственности в Литве в начале XX века: общее государство с Россией, с Польшей или с Белоруссией?
Alternative Title:
Idea statehood in Lithuania in early 20th century: a common state with Russia, Poland or Belarus
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠiame knygos skyriuje aptariamos nacionalizmo idėjos ir Lietuvos valstybingumo sampratos, XX a. pradžioje išplėtotos istorikų ir politikų Petro Klimo, Augustino Voldemaro, Juozo Purickio darbuose. Analizė remiasi šių autorių rašytiniais veikalais, nagrinėjamos kelios temos: pirma, lietuvių tautos samprata ir istorinė, juridinė lietuvių tautos teisė atkurti savo valstybingumą; antra, Lietuvos autonomija caristinėje Rusijoje; trečia, Lietuvos federacija su Lenkijos valstybe; ketvirta, Lietuvos–Baltarusijos valstybė; penkta, lietuvių santykiai su tautinėmis mažumomis nepriklausomos Lietuvos atkūrimo procesuose. Lietuvių istorikų politikų idėjos lyginamos su žymiausių XX a. Europos nacionalizmo tyrinėtojų koncepcijomis. Skyriaus autorė teigia, kad nacionalizmas, kaip viena tautinės ideologijos formų, yra tinkamiausia priemonė užtikrinti tautos išlikimą ir įveikti nesutarimus su kitomis tautomis. P. Klimas, panašiai kaip A. Voldemaras, teigė, kad kiekviena tauta siekia tapti laisva, kad autonomija ar federacija neišsprendžia tautinių konfliktų, todėl galutinis Lietuvos tikslas turi būti nepriklausoma valstybė. Pasisakydamas etninių mažumų vaidmens kuriant tautinę valstybę klausimu, P. Klimas ragino pirmiausia rūpintis valstybės ir titulinės tautos likimu, o mažumų teises ir kultūrinę autonomiją ginti sukūrus valstybę. Apibendrinant galima teigti, kad P. Klimo idėjos artimos Anthony Smitho nacionalizmo teorijai, o A. Voldemaro – Ernesto Gelnerio pasiūlytai nacionalizmo sampratai, nacionalizmo kaip politinio principo apibrėžimui.Reikšminiai žodžiai: Etninių mažumų teisės; Istoriografija; Klimas, Petras; Nacionalinių mažumų teisės; Nacionalinė ideologija; Nacionalinė valstybė; Nacionalizmas; Purickis, Juozas; Tautinė mažuma; Tautinė valstybė; Valstybingumas; Voldemaras, Augustinas; Historiography; Klimas, Petras; Lithuania; Nation state; National minority; Nationalism; Nationalism, national state, national ideology, the rights of national minority; Purickis, Juozas; Rights of ethnic minorities; Statehood; Voldemaras, Augustinas.

ENThis chapter of the book discusses the ideas of nationalism and the concepts of Lithuania’s statehood, developed in the works of historians and politicians Petras Klimas, Augustinas Voldemaras, Juozas Purickis at the beginning of the 20th c. The analysis is based on the written treatises of these authors and several topics are examined: 1) the concept of the Lithuanian nation and the historical and legal right of the Lithuanian nation to restore their statehood; 2) Lithuania’s autonomy in Tsar Russia; 3) Lithuania’s federation with the State of Poland; 4) The Lithuanian-Belarusian State; 5) Lithuanian relations with ethnic minorities in the processes of restoration of independent Lithuania. The ideas of Lithuanian historians and politicians are compared with the concepts of the most prominent 20th c. European nationalism researchers. The author of the chapter states that nationalism, being one of the forms of national ideology, is the most suitable measure to ensure the nation’s survival and overcome disagreements with other nations. Klimas, similarly to Voldemaras, asserted that every nation seeks to become independent and that an autonomy or federation does not solve national conflicts; therefore, Lithuania’s final aim is to be an independent state. Speaking on the issue of the role of ethnic minorities when creating a national state, Klimas urged to primarily take care of the fate of the state and titular nation and to defend the rights and cultural autonomy of minorities having established a state. To sum up, Klimas’ ideas are close to Anthony Smith’s nationalism theory, whereas those of Voldemaras to the concept of nationalism proposed by Ernest Gelner, the definition of nationalism as a political principle.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34933
Updated:
2018-08-11 23:20:02
Metrics:
Views: 24
Export: