Geometrijos modulio teksto analizė matematikos terminų vartojimo aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geometrijos modulio teksto analizė matematikos terminų vartojimo aspektu
Alternative Title:
Analysis of the text of a geometry module in the aspect of use of mathematical terms
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 82-85
Keywords:
LT
Dažninių charakteristikų analizė; Protipiškumo funkcijos; Prototipiškumo funkcijos; Statistinė analizė; Tekstynas.
EN
Analysis of frequency characteristics; Corpus; Prototype functions; Staistical analysis; Statistical analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išanalizuotas geometrijos modulio, dėstomo Šiaurės Lietuvos kolegijoje, tekstas. Kurso tekstas nagrinėtas sakinių ilgio atžvilgiu, nustatytas kurso tekstą sudarančio tekstyno sudėtingumas. Geometrijos studijų modulio tikslas – suteikti žinių apie geometrijos reikšmę bei paskirtį, išmokyti teorines žinias pritaikyti sprendžiant įvairius praktinius uždavinius, ugdyti studentų loginį mąstymą ir erdvinę vaizduotę. Atlikta geometrijos modulio tekstyno apimties analize, modulio tekstus sudarančių antraštinių žodžių dažninė analizė, matematikos terminų kurso tekstyno dažninių charakteristikų ir lyginamoji analizė, nustatytos kai kurios prototipiškumo funkcijos. Tyrimas atskleidė, kad geometrijos kurso, dėstomo Šiaurės Lietuvos kolegijoje, tekstą sudarantys sakiniai nėra ilgi, sakinį sudaro 6–7 žodžiai. Todėl galima teigti, kad modulio tekstą studentai gali suprasti ir suvokti jų prasmę. Geometrijos kurso tekste pavartoti matematikos terminai savo dažniu atitinka mokyklinės matematikos kurse vartojamų terminų dažnių intervalus. Apskaičiuota koreliacijos koeficiento reikšmė (0,81) rodo, kad tarp geometrijos kurse pavartotų terminų ir vidurinės mokyklos matematikos kurse vartojamų terminų egzistuoja stipri tiesinė koreliacija. Galima teigti, kad sėkmingam geometrijos kurso medžiagos įsisavinimui svarbu žinoti mokyklinės matematikos terminus ir suvokti jų prasmę. Išanalizuotas geometrijos kurso tekstas yra artimas akademiniam tekstui ir nėra perkrautas nereikalingais žodžiais ar jų junginiais, todėl nesunkiai suvokiamas. Tai patvirtina prototipiškumo funkcijų rezultatai.

ENThe article analyses the text of the Geometry module taught at the Northern Lithuania College. The course text was examined by length of sentences, and the complexity of text corpus comprising the course text. The objective of the Geometry module is to provide knowledge of the significance and purpose of geometry, teach how to apply theoretical knowledge in solving various practical tasks, and develop logical thinking and spatial imagination of students. The author conducted volume analysis of the text corpus in the module, frequency analysis of headline words in the corpus of the module, frequency characteristics and comparative analysis of mathematical terms in the course text corpus, and has identified certain functions of prototypicality. The study revealed that sentences in the text corpus of the Geometry course taught at the Northern Lithuania College were short consisting of 6 to 7 words. Therefore it can be claimed that text of the module is easy to read and understand. In terms of frequency mathematical terms used in the text of the course match the frequency of mathematical terms used in the course taught at school. The correlation coefficient value (0.81) calculated shows the existence of a strong linear correlation between the terms used in the Geometry course and terms used in the Mathematics course taught at a secondary school. It can be claimed that successful assimilation of the course in Geometry requires knowledge and understanding of mathematical terms used in school. The text of Geometry course analysed is close to academic text and is not overburdened with unnecessary words or compounds as thus is easy to understand. This is also supported by the results of the functions of prototypicality.

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34640
Updated:
2016-10-25 22:47:43
Metrics:
Views: 13
Export: