Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637
Editors:
  • Liedke, Marzena, sudarymas [com]
  • Guzowski, Piotr, sudarymas [com]
Publication Data:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.
Pages:
XXXIX, 201 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Evangelikų-reformatų bažnyčia; Lietuvos Vienata; Protestantizmas; Protokolai; Sinodai; Synodas; 17 amžius; Lietuvos Vienata; Lithuanian Reformed Church in 17th century; Protestantism; Protocols; Synod; Synods.
Keywords:
LT
17 amžius; Lietuvos Evangelikų-reformatų bažnyčia; Lietuvos Vienata; Protestantizmas; Protokolai; Sinodai; Synodas; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje „Lietuvos Unitas provincijos sinodų 1626-1637 m. aktai“ publikuojami Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodų, vykusių Vilniuje, protokolai. Įvade aptariamos ankstesnio laikotarpio protokolų publikacijos. Aktų originalas saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, kopijos -Varšuvos Senųjų aktų archyve ir Nacionalinėje bibliotekoje. Atskiras skyrius knygoje skirtas reformatų Bažnyčios istorijai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki XVII a. vidurio. Pirmąją bendruomenę Brastoje 1553 m. įsteigė Mikalojus Radvila Juodasis. Po Liublino unijos Reformatų Bažnyčią Abiejų Tautų Respublikoje sudarė trys savarankiškos provincijos: Didžiosios Lenkijos, Mažosios Lenkijos ir LDK, būdavo šaukiami generaliniai sinodai. Aukščiausia bažnytinė valdžia provincijose priklausė superintedentams, svarbų vaidmenį vaidino pasaulietinė šlėkta. Provincijas sudarė distriktai ir parapijos. Pastebima, kad tik LDK parapijos galėjo rinktis, kuriam distriktui priklausyti. Aptariama provincijos sinodų sušaukimo tvarka, protokolavimo procedūra. Sinodų protokoluose apsispindi reformatų Bažnyčios LDK struktūra, administravimas, pastangos suvienodinti pamaldų tvarką, mokyklų funkcionavimo klausimai, dvasininkų disciplina, jų materialinė padėtis ir ginčai su Katalikų Bažnyčia dėl nuosavybės, labdaringų rinkliavų organizavimas per 30-ties metų karą iš Čekijos ir Aukštutinio Pfalco į Lenkiją išstumtų protestantų naudai, katekizavimas, taip pat ir lietuvių kalba.

ENThe book “Lietuvos Unitas provincijos sinodų 1626-1637 m. aktai” [Deeds of the Unitas Lithuaniae Provincial Synods in 1626–1637] contains minutes of the synods of the Lithuanian Evangelic Reformed Church – Unitas Lithuaniae – that took place in Vilnius. The introduction discusses publications of the minutes from earlier period. The original of deeds is kept in the library of the Lithuanian Academy of Sciences whereas their copies in the Archive of Old Deeds in Warsaw and National Library. A separate chapter in the book is dedicated to the history of the Reformed Church in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) until mid-17th century. The first community in Brest was founded in 1553 by Mikołaj “the Black” Radziwiłł. After the Union of Lublin the Reformed Church in the Polish–Lithuanian Commonwealth consisted of three independent provinces: Greater Poland, Lesser Poland, and GDL, with general synods. The supreme power of the Church was held by superintendents, an important role was played by the secular szlachta. Provinces consisted of districts and parishes. It is noted that only provinces in the GDL could choose what district to affiliate with. The book discusses the procedure for convening provincial synods and for drawing up minutes. Minutes of the synods reflect the structure of the Reformed Church in the GDL, its administration, efforts to make services more uniform, matters of school functioning, clerical discipline, financial standing, and disputes with the Catholic Church over property, organisation of charitable donations during the Thirty Years’ War for Protestants pushed out from Bohemia and Upper Palatinate to Poland, catechism teaching, also Lithuanian language.

ISBN:
9788375071139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34574
Updated:
2016-11-12 18:25:30
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: