Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2012.
Pages:
170 p
Series:
Teisės instituto mokslo tyrimai; 10
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Padėties Lietuvoje analizė — Lietuvoje taikomų bausmių sistema ir jų taikymo praktika — Bausmių taikymo ir vykdymo tikslai — Laisvės atėmimo bausmės vykdymas ir ją atliekantys asmenys — Įkalinimo įstaigose vykdomos nuteistųjų integracijos programos — Paleidimas iš įkalinimo įstaigų — Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų padėtis darbo rinkoje (Vilniaus regiono pavyzdys) — Nevyriausybinių organizacijų ir savanorių vaidmuo — Nuteistųjų integracijos modelis — Vertybinė laikysena — Integracinio modelio tikslas — Integracinio modelio uždaviniai: Socialinė pagalba ir kompetencijos ugdymas; Atsakomybės už savo elgesį skatinimas, konfrontacija su juo ir su aukai padaryta žala; Klientų dalyvavimas; Visuomenės jautrinimas — Integracinė veikla: Tikslinė grupė; Veiklos specializacija; Integracijos priemonių vėrinys ir integracinis planas; Probacijos tarnybų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojų veikla įkalinimo įstaigose; Bendradarbiavimo prielaidos ir pavojai — Integracinės veiklos pagrindinės sąlygos ir standartai: Teisiniai pagrindai; Atsakomybės; Integracinio modelio valdymas ir veiklos koordinavimas; Darbuotojų kvalifikacija; Supervizija darbuotojams; Asmens duomenų apsauga; Mokslinis vertinimas (stebėsena) — Integracinio modelio veikimo standartai ir įvertinimo kriterijai — Integracinio modelio įgyvendinimo stebėsena — Bendras modelio veiksmingumo vertinimas — Modelio įgyvendinimo praktika: Darbas su klientais; Modelio įgyvendinimas organizacijų viduje; Organizacijų bendradarbiavimas — Darbuotojų nuomonė apie savo darbą — Literatūra — I priedas. Projekto eksperto Rudolfo Grosserio rekomendacijos (1-oji ataskaita) — II priedas. Projekto eksperto Rudolfo Grosserio ataskaita ir rekomendacijos (2-oji ataskaita) — III priedas. Probacijos tarnybų funkcijos —IV priedas. Lietuvos kalinių globos draugijos ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ teikiama integracinė pagalba nuteistiesiems ir grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims — V priedas. Probacijos tarnybos ir nevyriausybinės organizacijos susirašinėjimo raštų pavyzdžiai — VI priedas. Modelio stebėsenos klausimynas.
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nuteistieji / Convicts; Socializacija / Socialization; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTTeorinius nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos modelio kontūrus parengė daugiau nei metus intensyviai dirbusi modelio rengimo darbo grupė, dalyvavusi 2009-2012 m. vykdytame Europos socialinio fondo remtame projekte „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“. Pats integracinis modelis aprašytas leidinio 2 dalyje, sudarytoje iš įžanginės dalies - padėties Lietuvoje analizės - ir dviejų baigiamųjų dalių - integracinio modelio veiksmingumo standartų ir stebėsenos. Pabaigoje pateikiami svarbūs metodiniai priedai. Šis tekstas pirmiausia skirtas dviem galimų skaitytojų kategorijoms - projekte dalyvavusiems darbuotojams, kurių trejus metus vykdant projektą buvo beveik šimtas, taip pat projekto savanoriams ir, žinoma, visiems ir visoms, kurių darbas ir pasirodant šiai knygai, ir ateityje bus susijęs su nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracija į visuomenę bei darbo rinką.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji politika; Grįžusių iš įkalinimo asmenų integracija; Integracija; Naujas nuteistųjų integracijos modelis; Nuteistasis; Nuteistųjų kategorijos; Socializacija; Įkalinimo įstaiga; Convict; Convicts category; Criminal Policy; Imprisonment; Integration; New condemnation integration model; Released from prison the integration of persons; Socialization.

ENThe theoretical framework of the model of integration of convicts and persons released from places of imprisonment was designed by the working group after an intensive work which took over a year. The group participated in the project “Creation and implementation of the model, measures and services regarding integration into the labour market of convicts and persons released from places of imprisonment and their family members” financed from the European Social Fund and implemented in 2009–2012. The very integration model is described in part 2 of the publication, which consists of the introduction – the analysis of the situation in Lithuania – and two closing parts – the standards and monitoring of efficiency of the integration model. Relevant methodical appendixes are given at the end of the publication. This text is primarily targeted at two categories of readers: the employees who participated in the project (almost 100 persons over three years) and project volunteers, as well as everybody whose work has been and will be related to the integration of convicts and persons released from places of imprisonment in society and the labour market.

ISBN:
9786094371158
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34361
Updated:
2021-03-02 21:59:17
Metrics:
Views: 348    Downloads: 98
Export: