Strateginis policijos veiklos valdymas – būtina nusikaltimų prevencijos sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis policijos veiklos valdymas – būtina nusikaltimų prevencijos sąlyga
Alternative Title:
Strategic management of police activity – the indispensable condition for crime prevention
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 214-230
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing; Nusikalstamumas / Violence; Profesinis rengimas / Vocational training; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama nusikalstamumo dinamika ir struktūra. Analizuojama, kaip nusikalstamumą ribojantys veiksniai (baudų dydis ir baudų realizavimo galimybės) atsispindi baudžiamojoje politikoje. Įgyvendinant baudžiamąją politiką didelis vaidmuo tenka policijai. Strateginiame policijos veiklos plane numatytos keturios pagrindinės programos: 1. Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, narystės Europos Sąjungoje reikalavimų (standartų), keliamų policijai, siekimas; 2. Policijos integravimas į bendrą Europos Sąjungos kovos su nusikalstamumu ir bendradarbiavimo procesų sistemą; 3. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimas, Šengeno ACQUIS įtraukimas į mokymo planus, mokymo centrų įkūrimas, mokymo modulių parengimas ir mokymo programų suderinimas; 4. Specialiųjų funkcijų valdymas. Nagrinėjamos vadybos problemos, trukdančios įgyvendinti minėtas programas. Įvertinus policijos veiklos specifiką pateikti pasiūlymai sudaryti policijos veiklos strategijas formavimo metodiką. Teorinis policijos veiklos strategijos kūrimo modelis turėtų apimti tokius etapus: policijos veiklos viziją, ateities situacijos numatymą, esamos ir būsimos policijos skirtumų identifikavimą, grėsmių ir galimybių tyrimą, alternatyvių veiklos modelių parengimą, strateginių tikslų nustatymą ir programų koregavimą. Straipsnyje pateikti metodiniai pasiūlymai, kaip nustatyti biudžetinį policijos finansavimą, pagrįsti jį konkrečiais skaičiavimais. Daug dėmesio skiriama dinaminio modeliavimo galimybėms. Analizuojama nusikalstamumo dinamikos perspektyvos ir biudžetinio policijos finansavimo poreikis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Biudžetinis policijos finansavimas; Kvalifikacijos kėlimo programa; Nusikalstamumas; Nusikalstamumo ribojimo veiksniai; Policijos veiklos strategija; Specialiųjų funkcijų valdymas; Strateginis policijos veiklos planas; Budgetal financing of policy activity; Criminality; Factorshe means ofcriminality restriction; Management of special functions; Qualification raising system; Strategic plan of the police; The strategy of policy activity.

ENThe dynamics and structure of criminality are investigated in this article. There is an analysis made on how the means that restrict criminality (the size of penalty and the possibilities of penalties' realization) reflect on criminal policy. During the realization of criminal policy the important part falls on police. There are four main programmes provided in the strategic plan of the police: 1. Safeguarding of law and order in the country, aim to comply with the European Union membership requirements (standards) set for the police; 2. Integration of the police to the common European Union's system of the fight against crime; 3. Creation of training and qualification raising system, Schengen ACQUIS inclusion to training plans, foundation of training centres, preparation of training (study) modules and co-ordination of training programmes; 4. Management of special functions - there is an analysis of the problems that hamper the realization of the programmes mentioned above made in this article. The suggestions are made on how to draw up the methodics for strategy of police activity formation, taking into account the specific character of this activity.Theoretical model of the strategy formation in police activity should include such stages: vision of police activity, determination of future situation, identification of the differences between the existing and future police, investigation of threats and possibilities, preparation and evaluation of alternative action models. In this work the methodical suggestions are made for the substantiation of the budgetary financing of the police. The approbation of these suggestions has been made with the help of concrete calculations. There is a great attention paid to the possibilities of the dynamic modelling. The perspectives of criminality dynamics and the need of police budgetary financing are analyzed as well. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34304
Updated:
2018-12-17 11:03:16
Metrics:
Views: 11
Export: