Ekonominių dėsnių ir analizės metodų pritaikymo sporte, kaip ūkio šakoje, aktualumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių dėsnių ir analizės metodų pritaikymo sporte, kaip ūkio šakoje, aktualumas
Alternative Title:
Relevance of economic laws and methods of analysis for application in sports as an industry
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 4 (66), p. 32-39
Keywords:
LT
Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTEkonominių dėsnių raiška, jų taikymas analizuojant ir sprendžiant sporto industrijos problemas tampa vis didesniu iššūkiu, reikalaujančiu didesnės sporto vadovų kompetencijos. Šio straipsnio aktualumas pagrįstas ekonominių dėsnių ir metodų pritaikymo sporte, kaip ūkio šakoje, svarbos akcentavimu išryškinant sporto ekonominį indėlį ir pabrėžiant jo ypatumus rinkos ekonomikos sąlygomis. Straipsnio tikslas – pristatyti ekonominių dėsnių ir analizės metodų pritaikymo sporte aktualumą. Straipsnyje apžvelgiama sporto rinkos struktūra, kuri yra skirstoma į aktyvaus sporto ir pasyvaus sporto bei jų pasekmės rinkas. Sporto kompleksiškumas ir svarba mikroekonomikos kontekste yra pateikiami sporto rinkos ypatumų analizei pasitelkiant dedamąsias dalis: paklausą, pasiūlą ir produktus. Egzistuoja sporto paklausos apribojimų problemos, kurios susijusios su vartotojų pajamomis ir laisvo laiko biudžetu. Svarbiausi faktoriai, lemiantys paklausą sporte, yra kaina, pajamos, kitų gėrybių kaina ir vartotojo pirmenybės. Formuojant ilgalaikę sporto pasiūlą reikia suderinti tiek finansinius, tiek ir sportinius rezultatus. Valstybė, namų ūkiai, pelno siekiančios įmonės ir pelno nesiekiančios organizacijos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios su sporto pasiūlos kūrimu.Sporto produktai ypatingi tuo, kad, viena vertus, jie yra panašūs į kitus produktus, o kita vertus, turi ypatumų, kurie kitiems rinkos produktams nebūdingi. Taip pat straipsnyje apžvelgti sporto ekonominio poveikio analizės metodai makroekonomikos kontekste. Vertinant sporto industrijos indėlio į bendrąją šalies ekonomiką apskaičiavimo galimybes yra naudojamas kompleksinis požiūris siekiant įvertinti realią situaciją. Šalies ekonominės vertės kūrimui apskaičiuoti egzistuoja keli būdai (panaudojimo, padalijimo ir susidarymo), parodantys šalies ekonominį pajėgumą, tačiau jie turi ir trūkumų, ypač apskaičiuojant sporto sektoriaus sukurtą naudą. Straipsnyje pristatomas nacionalinių pajamų ir išlaidų modelis, pajamų ir išlaidų analizės modelis bei išlaidų ir pajamų (naudos) analizės modelis. Išlaidų ir pajamų (naudos) analizės modelis – tai trys metodai ekonominei sporto vertei apskaičiuoti: sąnaudų ir naudos analizė, sąnaudų ir efektyvumo analizė bei naudos ir vertės analizė (Gratton,Taylor,2000; Howard, Crompton, 2004). Sporto rinkoje kuriami ir realizuojami įvairūs produktai (prekės, paslaugos) prisideda prie bendro šalies nacionalinio produkto vertės didėjimo. Sporto ekonominio indėlio tyrimai atliekami įvairiose šalyse naudojant prieinamą nacionalinę statistinių rodiklių sistemą. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominė sporto reikšmė; Sporto paklausa; Sporto pasiūla; Sporto rinka; Economic significance of sport; Sport demand; Sport supply; Sports market.

ENThe manifestations of economic laws, their application for the analysis and problem solving in sport industry has become a major challenge creating a demand for higher competences among sport managers. The relevance of this article lies in the emphasis of the importance to apply economic laws and methods in sport as an industry by highlighting the economic input of sport and emphasizing characteristics of sport in market economy. The goal of the article is to introduce the relevance of applying economic laws and methods in sport. The article introduces the structure of the sport market, which is divided into active sport, passive sport and the resulting markets. The complexity of sport and its role in the macroeconomic context is presented through the analysis of sport market characteristics and such constituents as demand, supply and products. Sport demand faces limitation problems that are related to the consumer income and available free time. The key factors that determine demand in sport are price, income, cost of other goods and consumer's preferences. Both financial and sport results have to be combined in the formation of long-term sport supply. The state, households, businesses and non-profit organizations are tightly interrelated in developing sport supply. Sport products are very special: on the one hand, they are similar to other products, on the other hand – they have features not typical to other products in the market. The article also reviews the methods of analysing the economic impact of sport in macroeconomic context.The real situation is evaluated by using a complex approach to the assessment of sport industry's input to the total economic production in a country. There are several approaches to assess the creation of economic value on the national level (production, income and expenditure) that show the country's economic capacity. These approaches, however, have weaknesses because the value created by the sport sector is underestimated. The article introduces the national Income and Expenditure approach, Income and Expenditure Analysis approach and Cost-Benefit Analysis approach. The Cost-Benefit Analysis approach employs three methods to assess the economic value of sport, namely Cost-Benefit-Analysis, Cost-Effectiveness-Analysis and Value-Benefit-Analysis. Various products (goods and services) created and sold in the sport market add to the Gross Domestic Product. Economic input of sport is researched in many countries by using the accessible system of national statistical indicators. However, sport is tightly related with other sectors both in terms of services and products, therefore it is difficult to distinguish and to determine sport related expenditure and sport generated benefit even by using widely recognized calculation methods. Despite of complicate assessment of the tangible benefit created by sport the input and non-quantitative benefit is undisputable. [text from author]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34293
Updated:
2022-11-07 15:43:53
Metrics:
Views: 15
Export: