Aukštaitiškos ir žemaitiškos tradicijų sampyna Ciprijono Niauros smuiko muzikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštaitiškos ir žemaitiškos tradicijų sampyna Ciprijono Niauros smuiko muzikoje
Alternative Title:
Combination of traditions of Upper Lithuania and Samogitia in violin music of Ciprijonas Niaura
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 29, p. 135-153
Keywords:
LT
Luokė; Rokiškis; Svėdasai; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Muzika / Music; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – Ciprijono Niauros (1869-~1983), gimusio Rokiškio aps., Svėdasų vls., gyvenusio Telšių r., Luokės apyl., Kinčiulių k., smuiku pagriežta muzika. Darbo tikslas – atskleisti kaip šis muzikantas pritapo prie žemaitiškos smuikavimo tradicijos, kokius naujus kūrinius, griežimo būdus jis išmoko, o ką išlaikė. Tam reikalui analizuojama ir lyginama C. Niauros ir jo bendraamžių smuikininkų iš Žemaitijos (Telšių r., Luokės apyl.) ir Aukštaitijos repertuaras, kai kurios muzikos bei atlikimo stilistikos ypatybės. <...>Jei geriau žinotume C. Niauros biografiją, nereikėtų svarstyti, kada jis paliko gimtinę Aukštaitijoje. Autorės surinkti šio muzikanto biografiniai duomenys ir atlikti smuiko muzikos tyrimai leidžia daryti išvadą, kad tai įvyko, kai muzikantas jau buvo sukaupęs aukštaitiškąjį repertuarą, suformavęs griežimo stilių – taigi buvo maždaug 20 metų amžiaus jaunuolis. Gyvendamas Žemaitijoje, C. Niaura nepamiršo bent jau dalies Aukštaitijoje išmoktų kūrinių, jie sudaro beveik trečdalį jo repertuaro. Galima teigti, kad aukštaitiškas Niauros smuikavimo stilius, artikuliacija, štrichai, dermės, intonavimas mažai pasikeitė, išliko ir būdingiausios grojimo figūros. Jo aukštaitiškasis repertuaras ir griežimo stilius darė įtaką Telšių rajono smuikavimo tradicijai. Kita vertus, C. Niaura puikiai prisitaikė prie žemaitiškos smuikavimo tradicijos: vertinant melodinio tipo ir formos aspektu, jis tiksliai išmoko Telšių rajone, Luokės bei gretimose apylinkėse paplitusių kūrinių (kurie sudaro 42% jo smuikuojamojo repertuaro) ir tapo plačiai pripažintu muzikantu, buvo dažnai kviečiamas į vestuves ir kitas šventes, grieždavo ansambliuose su žemaičių muzikantais. <...>. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Liaudies muzika; Tradicinė smuiko muzika; Smuikavimo technika; Aukštaičiai; Žemaičiai; Folk music; Traditional fiddle music; Fiddling technique; Eastern lithuanian; Western lithuanian.

ENSubject of the article is violin music played by Ciprijonas Niaura (1869-~1983), who born in Svedasai district of Rokiškis county and residing in Kinčiuliai village of Luokė localities of Telšiai district. The work aims to disclose how the said musician belonged to Samogitian tradition of violin playing, what new playing manners were learned and what was preserved. For this purpose repertoire of C. Niaura and of his contemporaries from Samogitian (Telšiai district) and from Upper Lithuania in line with some properties of music performance are being analysed and compared. If we better knew biography of C. Niaura, it would not be necessary to discuss when he left his native Upper Lithuania. Biographic data collected by the author and researches of violin music let us to assume that he left the native land already being accumulated his repertoire of Upper Lithuania, already having his playing style. When living in Samogitia C. Niaura did not forget at least part of artistic works learned in Upper Lithuania; they comprise about one third of the whole repertoire. It may be assumed that violin playing style of Upper Lithuania, articulation, tunes, intonation were less changed in line with remaining of the most typical playing figures. Repertoire of Upper Lithuania and playing style of the musician made influence to the tradition of violin playing of Telšiai district. On the other hand, C. Niaura perfectly accommodated to Samogitian tradition of violin playing: when assessing in terms of melody and form, the conclusion is that he precisely learned playing of pieces of music prevailing in Telšiai district and in adjacent localities played in ensembles with Samogitian musicians.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3425
Updated:
2018-12-17 11:37:36
Metrics:
Views: 20
Export: