Vietinių mokesčių ir rinkliavų administravimo tobulinimas (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietinių mokesčių ir rinkliavų administravimo tobulinimas (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu): disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
170 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama teorinės koncepcijos bei praktiniai metodai, kaip posocialistinės šalys integruodamosi į ES, kitas tarptautines ekonomines ar gynybines bendrijas, galėtų harmonizuoti nacionalines mokesčių sistemas, tobulinti vietinių mokesčių administravimą. Tyrimo objektas - vietiniai mokesčiai ir rinkliavos, jų administravimas. Tyrimo tikslas - pagrįsti vietinių mokesčių ir rinkliavų administravimo tobulinimo prielaidas bei pateikti vietos savivaldos funkcijų išlaidų asignavimo modelį ir savivaldybių finansavimo Lietuvoje bendrąjį modelį, kurie galėtų būti pritaikyti ir kitose posocialistinėse šalyse. Disertacijoje praplėsta vietinių mokesčių administravimo samprata ir patikslintos jo tobulinimo teorinės analizės kryptys; atlikti fiskalinės decentralizacijos padarinių moksliniai tyrimai; išanalizuoti savivaldybių mokestinių pajamų ir išlaidų struktūros skirtumams išlyginti dabar taikomo modelio trūkumai; suformuluota esminių skirtumų tarp visuomeninių gėrybių ir privataus vartojimo gėrybių pirkimo bei pardavimo, taip pat mokesčių, kaip individualaus užmokesčio už visuomenines gėrybes, samprata. Remiantis tyrimų duomenimis, sudarytas centrinės valdžios, apskričių ir vietos savivaldos Lietuvoje funkcijų asignavimo modelis ir sukurtas koncepcinis Lietuvos savivaldybių finansavimo bendrasis modelis, kurį galima taikyti ir kitose posocialistinėse šalyse, adaptavus jį atsižvelgiant į vietos savivaldos reiškimosi atitinkamoje tokioje šalyje ypatumus ir fiskalinės decentralizacijos laipsnį. Darbas padės mokslininkams ir savivaldybėse dirbantiems specialistams kritiškai peržiūrėti esamą vietos savivaldos finansavimo sistemą ir ją racionalizuoti.

ENTheoretical concepts and practical methods are analysed in this thesis looking at how post-socialist countries integrating into the EU and other international economic or defensive communities can harmonize national tax systems, and develop local tax administration. The object of research is local taxes and levies, and their administration. The purpose of the research is to ground the assumptions of improvement of local tax and levy administration and provide a model of cost assignation for local self-governance functions and a general model of municipal financing in Lithuania which could also be applied in other post-socialist countries. The concept of local tax administration is expanded and directions of theoretical analysis of its development are specified in the thesis ; scientific research of the consequences of fiscal decentralization is carried out; shortages of currently applied model for balancing differences in municipal tax income and cost structure are analysed; a concept of essential differences between the purchase and sale of public and private goods as well as taxes as individual payment for public goods is formed. With reference to the research data an assignation model of central government, county and municipal functions in Lithuania is prepared and a general conceptual model of Lithuanian municipal financing is prepared; and this can also be applied in other post-socialist countries after adaptation taking into consideration the particularities of local municipal expression in the particular country and the degree of fiscal decentralisation. This paper will help scientists and specialists working in municipalities to critically review and rationalize the current local municipal financing system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11545
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 39
Export: