Employees` motivation model in Lithuanian food industry : Search for theoretical and practical premises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Employees` motivation model in Lithuanian food industry: Search for theoretical and practical premises
Alternative Title:
Lietuvos maisto pramonės darbuotojų motyvavimo modelis: teorinės ir praktinės prielaidų paieškos
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 3 (43), p. 67-73
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Karjera / Career; Motyvacija / Motivation.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu daug diskutuojama apie kompleksinį darbuotojų motyvavimo priemonių naudojimą, ir praktinis požiūris į tai tampa vis aktualesnis. Straipsnio tikslas yra parengti darbuotojų motyvavimo modelį esant kintančioms rinkos sąlygoms. Kuriant racionalų darbuotojų motyvavimo modelį, privaloma laikytis tam tikros loginės analizės ir nuoseklumo, kadangi modelio kūrimas reikalauja didelio parengiamojo darbo – esamos darbuotojų motyvavimo būklės įvertinimo ir tinkamo tyrimo instrumentų parinkimo. Tyrimų duomenimis, Lietuvos maisto pramonės įmonių darbuotojų motyvavimo modelį sudaro šie struktūriniai elementai: profesiniai sugebėjimai, darbo užmokestis, informavimas, įgaliojimų delegavimas ir sprendimų priėmimas, profesinis ugdymas, sociokultūrinis bendravimas ir vertybinės orientacijos. Motyvavimo modelio siūlomos priemonės 15 procentų sumažina nekokybiškų valdymo sprendimų priėmimo riziką ir priartina teorinių motyvavimo nuostatų įgyvendinimą praktikoje. Siūlomas modelio adaptavimas bei veiksmingumas praktikoje, grindžiamas alternatyvių motyvavimo modelių formavimo bei parinkimo pavyzdžiais. Atlikus teorinių koncepcijų, užsienio šalių motyvavimo modelių ir Lietuvos darbo motyvacijos, elgesio bei darbuotojų motyvavimo tyrimus, nustatyta, kad egzistuoja bendri (visuotiniai) Lietuvos maisto pramonės įmonėms būdingi motyvavimo dėsningumai. Juos lemia įmonių vadovų bei darbuotojų skirtingai pasirenkami motyvavimo modelių elementai. Todėl įmonių darbuotojų motyvavimo modeliai turėtų apimti motyvavimo elementus, būdingus konkrečios įmonės vadovams ir darbuotojams.Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų motyvai; Karjera; Motyvacija; Motyvavimo modeliai; Poreikiai; Career; Employee's motives; Employees motives; Motivation; Motivation models; Needs; Requirements.

ENA complex use of employee motivation measures has recently been the issue of discussions, and a practical approach to this issue has become increasingly relevant. The paper aims to prepare an employee motivation model under the changing market conditions. When creating a rational employee motivation model, a certain logical analysis and consistency should be followed, because the creation of a model requires a considerable preparatory work, i.e. the evaluation of the current state of employee motivation and proper selection of research instruments. According to the research data, the employee motivation model of Lithuanian food industry companies contains the following structural elements: professional skills, remuneration, information, delegation of powers and decision-making, vocational training, sociocultural communication and value orientations. The measures proposed by a motivation model reduce the risk of making non-qualitative management decisions by 15 per cent and make the implementation of theoretical motivation provisions more realistic in practice. The proposed adaptation and practical efficiency of the model is substantiated by the examples of the formation and selection of alternative motivation models. The research of theoretical conceptions, motivation models of foreign countries and Lithuanian labour motivation, behaviour and employee motivation established common (universal) patterns of motivation typical of Lithuanian food industry companies. They are determined by the elements of motivation models that are differently chosen by company heads and employees. Therefore, the motivation models of company employees should cover motivation elements characteristic of the heads and employees of a specific company.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34158
Updated:
2018-12-17 11:42:42
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: