Darbo motyvacijos kitimas Lietuvos pramonės įmonėse rinkos santykių formavimosi laikotarpiu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo motyvacijos kitimas Lietuvos pramonės įmonėse rinkos santykių formavimosi laikotarpiu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1995.
Pages:
172 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTSuirus socializmo valstybių stovyklai, Rytų Europos šalyse prasidėjo esminė jų ekonomikos pertvarka. Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, aktyviai įsijungė į šį procesą. Komandiniai administraciniai santykiai buvo keičiami naujais rinkos ekonomikos santykiais. Šis periodas yra unikalus ne vien Lietuvos, bet ir visų Rytų Europos šalių ekonomikos raidai. Disertacijos mokslinių tyrimų objektas - darbo motyvacija. Tyrimų dalykas - socialinių ekonominių sąlygų kitimo, pereinant iš centralizuotos į rinkos ekonomiką, poveikis pramonės įmonių dirbančiųjų darbo motyvacijai. Darbo tikslas - nustatyti, kokią įtaką darbuotojų motyvacijai darė socialinių-ekonominių sąlygų kitimas, o būtent nuosavybės santykių keitimasis, nedarbo atsiradimas ir didėjimas, infliacija, pragyvenimo lygio kilimas, pajamų dydžio ir šaltinių kitimas. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvos įmonėse buvo atlikti 1991-1994 metais. Teoriniai darbo rezultatai: Patikslintos ir naujai apibrėžtos sąvokos darbo motyvacija ir darbuotojų motyvavimas; išanalizuota vadybos raida darbuotojų motyvavimo požiūriu; ištirti veiksniai, darę įtaką lietuvių požiūrio į darbą formavimuisi; ištirtas Lietuvos pramonės įmonių dirbančiųjų darbo motyvacijos kitimas pereinamuoju į rinką 1991-1994 metų laikotarpiu; numatytos tolesnės mokslinių tyrimų kryptys. Darbo praktiniai rezultatai: gautomis darbo motyvacijos Lietuvos pramonės įmonėse tyrimų išvadomis galės pasinaudoti teoretikai ir praktikai, siekiantys gerinti Lietuvos pramonės įmonių darbuotojų motyvavimą ir didinti jų veiklos efektyvumą; įvertinus darbo motyvacijos tyrimų Lietuvos ir Prancūzijos pramonės įmonėse rezultatus, parengta darbuotojų motyvavimo sistema.

ENThe disintegration of the socialist block was followed by essential economic reforms in the East European countries. After the restoration of its independence, Lithuanian actively joined this process. Command economy relations were replaced by new market economy rules. It was a unique period for the economic development of the East European countries, including Lithuania. The object of this research is employee motivation to work. The subject of the research is the influence of changing social-economic conditions on employee motivation to work in industrial companies during a transition from centralized to market economy. The purpose of the paper is to define what influence on employee motivation was made by changes in social-economic conditions; precisely, the change in property relations, the appearance and the increase of unemployment, inflation, the rise of living standards, and the changes in income and its sources. The research of employee motivation in Lithuanian companies was carried out in 1991-1994. Theoretical results of the work: the paper has specified and newly defined such concepts as motivation to work and employee motivation; it has analysed the development of managerial systems from the perspective of employee motivation; it has examined factors influencing the formation of Lithuanian attitude towards work; it has researched the change of employee motivation to work in industrial companies of Lithuania during the transition to market economy in 1991-1994; and it has suggested guidelines for future studies on this regard. Practical results of the research: findings of the research on employee motivation to work may be used by both theoreticians and practitioners aiming to improve employee motivation to work and increase their work efficiency in industrial companies of Lithuania; after the analysis of the results obtained in industrial companies of Lithuania and France, the author prepared the employee motivation system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11435
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 32
Export: