Cooperation of cultural centres and community organizations in the nurturance of the ethnic culture in rural areas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cooperation of cultural centres and community organizations in the nurturance of the ethnic culture in rural areas
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 321-326
Keywords:
LT
Jurbarkas; Lietuva (Lithuania); Bendradarbiavimas / Cooperation; Kultūra / Culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTKultūra yra labai svarbus kaimo vystymo komponentas, todėl yra svarbu, kad kultūra ir menas taptų labiau prieinami kaimo gyventojams. Straipsnio tikslas – ištirti kultūros centro ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo svarbą puoselėjant etninę kultūrą kaimo regionuose. Etninė kultūra yra svarbus veiksnys, įtakojantis ekonominį vystymąsi, demografinį elgesį ir bendrą verslo politiką visame pasaulyje. Teisinė bazė ir socialinės sąlygos nėra palankūs kultūros centrų veiklai. Nėra bendrų veiklos nuostatų, todėl nebuvo sukurtas bendras kultūros srities valdymo modelis, o kiekviename regione vystomas individualus kultūros centro modelis, priklausantis nuo vietinės valdžios užgaidų. Regionų partnerystės nebuvimas įtakoja savivaldybių ir jų kultūros institucijų atskirtį, neskatina bendros regionų kultūrinės veiklos. Profesionalaus meno paslaugos tampa sunkiai prieinamos dėl periferijos gyventojų mažo finansinio potencialo ir dėl joms nepasirengusių kultūros centrų. Didesnė populiacijos dalis lieka kultūros užribyje. Kultūros centrų veikla nėra labai įvairi. Daugiausia dominuoja veikla susijusi su dainomis, muzika, teatru ir šokiais. Trūksta brandžių edukacinių renginių, susitikimų su mokslininkais, menininkais, meninių pramoginių renginių, diskusijos klubų ir kt. Empirinis tyrimas atskleidė, kad visuose Jurbarko savivaldybės regiono padaliniuose egzistuoja bendruomenės šventės, kurių metu organizatoriai siekia pritraukti liaudies menus, būdingus šiam regionui bei kulinarinį paveldą.Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Bendruomenė; Etninė kultūra; Kooperacija; Kultūra; Kultūros centras; Community; Cooperation; Culture; Culture centre; Culture, ethnic culture, culture centre, community, cooperation; Ethnic culture.

ENCulture is a very important component of rural development; therefore, it is important that culture and art become more accessible to rural residents. The paper aims to examine the importance of cooperation between the culture centre and community organisations while fostering ethnic culture in rural regions. Ethnic culture is an important factor that influences economic development, demographic behaviour and the overall business policy worldwide. The legal framework and social conditions are not favourable for the activities of culture centres. There are no common regulations of the activities, hence no common cultural management model. Every region develops an individual model of a culture centre, which is subject to the wishes of local authorities. Absence of regional partnership affects the gap between municipalities and their cultural institutions and does not promote common cultural activities of regions. The services of professional art have become hardly accessible to the low financial potential of the residents of the periphery and culture centres that are not prepared for these services. A larger share of the population remain beyond the touchline of culture. The activities of culture centres are not very diverse. They are mainly related to songs, music, theatre and dances. Culture centres lack mature education events, meetings with scientists, artists, artistic-entertainment events, discussion clubs, etc. The empirical study revealed that there exist community festivals in all Jurbarkas Municipality regional divisions, and the organisers aim to attract folk arts typical of this region as well as culinary heritage.

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
The Role of cultural centres in enhancing national and ethnic culture in Lithuania / Virginija Jurėnienė, Aistė Urbonienė. Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 3 (27), p. 155-166.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34053
Updated:
2017-02-11 09:53:04
Metrics:
Views: 15
Export: