Theoretical aspects of Lithuanian employment policy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Theoretical aspects of Lithuanian employment policy
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 44-50
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbuotojai / Workers; Nedarbas / Unemployment; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTEuropos užimtumo strategijos sukūrimas yra susijęs su tikslu atgaivinti Europos ekonominį augimą ir suteikti naują impulsą didinant Europos pasaulinį konkurencingumą. Straipsnio tyrimo tikslas yra išanalizuoti Lietuvos užimtumo politikos teorinius aspektus ir atskleisti jos suderinamumo su Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija Lietuvoje aspektus ekonominio skatinimo ir socialinės sanglaudos kontekste. Nedarbas turi tiesioginį poveikį tiek pačiam individui, tiek šalies ekonomikai. Socialiniai procesai yra neatskiriami nuo ekonominių pokyčių ir įtakoja vienas kitą. Valstybės prerogatyva yra pasiekti ekonominių ir socialinių procesų šalyje balansą. Valstybė daro įtaką darbo rinkai skatindama užimtumą: formuodama racionalią gyventojų užimtumo struktūrą ir kovodama su nedarbu aktyvindama darbo rinką. Europos užimtumo strategija buvo sukurta siekiant nustatyti veiksmų eilę ir užtikrinti užimtumo politikos prioritetus. Ši strategija yra ES šalių narių jungtinių pastangų visuma siekiant stabilaus ekonominio ir socialinio augimo kuriant sąlygas, kad didžiausias įmanomas skaičius asmenų turėtų darbą. Tai ES šalių narių koordinuojama politika. Tačiau atsakomybė už jos formavimą ir įgyvendinimą yra pavesta pačioms šalims narėms. Pagrindiniai Europos ir nacionalinės užimtumo strategijų iš esmės bruožai nesiskiria. Aukštas ir stabilus užimtumas yra tolimesni Lietuvos ir Europos Sąjungos politiniai tikslai. Integracijos politikos užimtumo srityje Lietuvoje įgyvendinimas yra susijęs ir su ES integraciniais procesais ir tinkamu ES struktūrinių fondų panaudojimu.Reikšminiai žodžiai: Bedarbiai; Darbo ištekliai; Darbo jėga; Darbo jėgos ištekliai; Darbo plėtros politikos lygis ir priemonės; Darbo rinka; Nedarbas; Užimtumo lygis; Užimtumo politika ir instrumentai; Employment development policy and instruments; Labour force; Labour market; Labour resources; The level of employment; The unemployed.

ENThe origination of the European Employment Strategy is related with the aim to revive the economic growth of Europe and give new impetus to increasing Europe’s global competitiveness. The European Employment Strategy is one of the main components of the Lisbon Strategy. The common goals of the Lisbon Strategy include full employment, labour quality and productivity, social cohesion and social exclusion reduction. The Lithuanian employment policy is linked with membership in the European Union. The relevance of the work is to define Lithuanian situation in labour market and foresee employment policy in close correlation with EU strategy and financial instruments. The aim of this paper is to define the main theoretical aspects of the Lithuanian employment policy and its relation to the EU Employment Strategy. The goals of the performed research: 1. To show the connection between unemployment and economic, social development in the country. 2. To analyze the creation and implementation of the employment strategy in Lithuania. In the work, the theoretical method was used – the analysis and generalization of scientific literature, the analysis of legal documents, the analysis and generalization of statistics, the descriptive method. The work covers the analysis of the unemployment impact on economic and social development, the creation of the European Employment Strategy and its realization in Lithuania. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34040
Updated:
2016-09-26 23:49:37
Metrics:
Views: 22
Export: