Image factors which determine the choice of the bank

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Image factors which determine the choice of the bank
Alternative Title:
Įvaizdžio veiksniai, lemiantys bankų pasirinkimą
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 4 (49), p. 87-94
Keywords:
LT
Kanada (Canada); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė problema, kylanti vertinant konkretaus banko poziciją rinkoje, yra banko vertinimo veiksniai. Pavyzdžiui, Švedijos mokslininkai išskyrė 5 veiksnius, kuriais galima vertinti banką - tai paslaugų kokybė, kredito gavimo galimybės, paskirstymo sistema, rėmimas, reputacija ir diferenciacija. Kanados mokslininkai pateikė net 19 veiksnių sąrašą: reputacija, kitų žmonių rekomendacijos, įdomi reklama, patogi vieta, darbo laikas, personalo pagalba ir draugiškumas ir kt. Danijos mokslininkai pažvelgė į šią problemą siauriau ir nustatė veiksnius, svarbiausius ne visiems banko vartotojams, o verslo klientų segmentui. Atliktais tyrimais išskirti 9 pagrindiniai veiksniai: ryšiai, kainodara, kokybė, reitingas, technologija, padalinių tinklas, reputacija, įsipareigojimas, kitų paslaugų kompensavimas. Nuo ankstesnių šie tyrimai labiausiai skiriasi tuo, kad verslo klientams paslaugų kokybė yra svarbesnė už banko reputaciją. JAV mokslininkai pateikė sumažintą veiksnių sąrašą, siejantį 5 paieškos veiksnius, 7 patirties veiksnius ir banko klientams svarbiausius 5 pasitikėjimo veiksnius. Apibendrinę bankų įvaizdžio mokslinių tyrimų prioritetus, teigiame, kad stokojama bankų įvaizdžio mokslinių tyrimų, nes nėra konkrečių siūlymų, kokiais veiksniais vertinti banko įvaizdį. Prioritetas skiriamas gamybos ir prekybos įmonių įvaizdžio tyrimams, kadangi šios įmonės dirba su apčiuopiamomis prekėmis ir tokių įmonių įvaizdį tirti lengviau. Be to, stokojama tyrimų, kurių rezultatai leistų parengti rekomendacijas, kokią poziciją turi užimti konkurencingas bankas. Pastarieji teiginiai leidžia formuluoti problemą - kokie svarbiausi įvaizdžio veiksniai lemia bankų konkurencingumą.Straipsnio tikslas - įvardyti pagrindinius konkurencingo banko įvaizdžio veiksnius, pagrįstus bankų įvaizdžio užsienio šalyse empirinių tyrimų rezultatų apžvalga bei atlikto Lietuvos bankų įvaizdžio tyrimo rezultatais. Straipsnio objektas - konkurencingo banko įvaizdžio veiksniai. Straipsnis parengtas derinant aprašomąjį teorinį ir empirinį analitinį metodus. Moksliniuose šaltiniuose diskutuojama, kokie veiksniai sudaro banko įvaizdį, kurie jų yra pagrindiniai ar tampa lemiančiais, renkantis banką. Banko įvaizdžio veiksnius-komponentes ir jų svarumą autoriai grindžia užsienio šalyse atliktais tyrimais. Siekiant įvardyti banko įvaizdžio veiksnius, suteikiančius konkurencinį pranašumą rinkoje, pateiksime kai kuriose užsienio šalyse atliktų empirinių tyrimų rezultatų apžvalgą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankų pasirinkimo veiksniai; Bankų įvaizdis; Bankų įvaizdis, bankų pasirinkimo veiksniai; Factors of the bank choice; The bank image; The bank image, factors of the bank choice.

ENThe study of priorities of the bank image scientific researches make it possible to consider that there is the lack of the bank image scientific researches. The main reason is that there are not concrete proposals regarding factors which can be used for the bank image evaluation. The priority is allocated to researches of industry and trade enterprises image, because those enterprises are working with tangible products. Thus it is more easier to study the image of such enterprises. Also there is the lack of researches. These considerations let prepare recommendations regarding the position the competitive bank should cover. Basing on these propositions the problem is formulated- what are the main image factors determining the competitiveness of the bank? The objective of this article is to name factors of the competitive bank image, determining the choice of the bank. Findings will be based on survey of empirical researches of banks’ image results in foreign countries and in Lithuania. Scientists discuss the factors which are containing the image of the bank, which of them are the main and becoming determinants in choosing the bank. There is no one opinion on this question. Determinants-components of the bank image and their weightiness are mostly based on researches that have been done in foreign countries.Thus the main problem that is arising in evaluation of the concrete bank position in the market is the factors of the bank evaluation. For example, Swedish scientists have excluded 5 factors, which are used in the bank evaluation, i.e. services quality, facilities of credit receiving, distribution system, promotion, reputation and differentiation. Canadian scientists have presented even 19 factors: reputation, recommendations of other people, interesting advertising, the convenience of the place, working hours, help of personnel, friendliness, etc. Danish scientists have looked at this problem more narrowly and have estimated factors, that are important only for business clients of the bank. According them, there are 9 main factors: connections, price policy, quality, rating, technology, the net of the subdivisions, commitment and compensation of other services. The main difference of earlier made researches is that business clients prefer the quality of services more than the bank reputation. USA scientists have presented the reduced list of factors, containing 5 search factors, 7 experience factors and 5 confidence factors that are the main for bank clients. Conclusions of accomplished research in Lithuania have identified that desirable characteristics of Lithuanian banks’ image are confidentiality of clients data, respectability of the bank, technical facilities of the bank, the bank management and the bank competence in the market. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33996
Updated:
2020-04-02 10:41:26
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: