Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kaip besimokančios organizacijos, požymių raiška : vadovų ir pedagogų požiūrio aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kaip besimokančios organizacijos, požymių raiška: vadovų ir pedagogų požiūrio aspektu
Alternative Title:
Preschool educational institutions as learning organizations, the expression of their features: aspect of attitude of teachers and principals
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 4 (29), p. 6-14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Ikimokyklinio ugdymo įstaiga; Ikimokyklinis ugdymas; Požymių raiška; Vaikų darželis kaip įstaiga; Expression of features; Learning organisation; Learning organization; Preschool education institution.
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Požymių raiška; Vaikai / Children; Vaikų darželis kaip įstaiga.
EN
Expression of features; Learning organisation; Learning organization; Preschool education institution.
Summary / Abstract:

LTNuolatinė kaita, reformos kelia naujus reikalavimus žmogui ir organizacijai, tad, norėdama išlikti paklausi, ikimokyklinio ugdymo institucija privalo nuolat tobulėti, mokytis, tapti kokybiškai nauja organizacija. Tapimas besimokančia organizacija padės išlikti konkurencinėmis sąlygomis. Besimokančios organizacijos požymių raiškos analizė leis tobulinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą, edukacinę erdvę. Tyrime dalyvavo penkiolikos Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai. Buvo apklausti 199 respondentai, iš jų 19 vadovų (direktoriai ir pavaduotojai ugdymui) ir 180 pedagogų. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigoje labiausiai ryškūs šie besimokančios organizacijos požymiai: strategijos kūrimas, politikos formavimas, dalyvavimas įstaigos valdyme, informacijos prieinamumas, kontrolės sistema, bendradarbiavimas, darbuotojų iniciatyvos, novacijų, pokyčių skatinimas, informacijos apie išorinę aplinką rinkimas, tarporganizacinis mokymasis, tobulinimosi galimybės visiems. Menkoki ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kaip besimokančios organizacijos, požymiai – darbuotojų skatinimo sistema ir ugdymąsi skatinančios organizacijos klimatas. [Iš leidinio]

ENConstant change and reform has created new requirements for a person and organization, therefore in order to remain attractive a preschool educational institution has to grow, learn constantly and become a qualitatively new organization. Becoming a learning organization will help the organization to survive in competitive conditions. The analysis of the expression of the features of a learning organization will improve preschool activity and educational space of an educational institution. The study included teachers and principals from fifteen pre-school institutions in Šiauliai city. 199 respondents were interviewed, including 19 leaders (principals and deputy principals for education) and 180 teachers. Summarizing the study results we can state that the most noticeable signs of a pre-school institution as a learning organization are: development of strategy, formation of policy, participation in management of institution, access to information, control system, cooperation, encouragement of employees’ initiatives, innovations, and changes, collection of information about external environment, inter-organizational learning and training opportunities for everybody. The least visible signs of a preschool institution as a learning organization are: employees’ stimulation system and climate of the organization encouraging self-education. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32792
Updated:
2018-12-17 12:54:35
Metrics:
Views: 86    Downloads: 26
Export: