Prūsų kalba : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsų kalba: vadovėlis
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.
Pages:
219 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Prūsų kalba; Prūsų kalbos šaltiniai; Baltų kalbos; Prussian language; Sources of Prussian language; Baltic languages.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Prūsų kalba / Prussian language.
EN
Sources of Prussian language.
Summary / Abstract:

LTPrūsų kalbos vadovėlyje dėstoma remiantis prūsiškų paminklų interpretacija, grindžiama lyginamąja bei tipologine kitų baltų kalbų, kartais ir tolimesnių indoeuropiečių kalbų faktų analize. Daugiausia remiamasi pačios prūsų kalbos faktais, vengiama trūkstamus duomenis atkurti rytų baltų kalbų pagrindu. Prūsiškų tekstų fragmentai ir lietuviškas vertimas teikiami iš V. Mažiulio „Prūsų kalbos paminklų“. Vadovėlį sudaro keturios dalys, skirtos įvairiems prūsų kalbos lygmenims: fonetikai ir rašybai, leksikai, morfologijai ir sintaksei. Šios dalys nėra proporcingos, nes nevienodi ir paliudyti prūsų kalbos faktai. Plačiausias – morfologijos skyrius. Prieduose pateikiamos praktinės užduotys bei prūsiški ir lietuviški tekstai: Dekalogas ir malda „Tėve mūsų“. Prūsiškojo dekalogo pateikiami visi trijų katekizmų variantai. Malda „Tėve mūsų“ užrašyta iš III katekizmo, vadinamojo Enchiridiono, Mažojo M. Liuterio katekizmo vertimo. Tekstologiniam ir lingvistiniam gretinimui pateikiami ir lietuviškojo Baltramiejaus Vilento (1525-1587) ir M. Liuterio Enchiridiono vertimo (1579) analogiški fragmentai. Vadovėlis turėtų suteikti bendriausių žinių apie prūsų kalbos sistemą – žodyną, fonologiją ir fonetiką, morfologiją, sintaksę – bei prūsų tautos istoriją kitų baltų tautų kontekste, padėti išmokti skaityti prūsų kalbos paminklus. Daug dėmesio skiriama prūsiškųjų katekizmų gretinimui su vokiškuoju originalu, mokant atpažinti autentiškus prūsų kalbos morfologijos, ir ypač sintaksės, ypatumus. Siekiama gebėjimo iš netobulos, nesusiformavusios rašybos atpažinti prūsiškus garsus ir formas.

ENThe textbook of the Prussian language presents an interpretation of Prussian monuments based on the comparative and typological analysis of facts in other Baltic languages as well as in more remote Indo-European languages. The textbook is primarily based on the facts of the Prussian language itself and the data obtained on the basis of other Eastern Baltic languages is avoided. Fragments of Prussian texts and translations thereof into Lithuanian are taken from “The Monuments of the Prussian Language” by Vytautas Mažiulis. The textbook consists of four parts covering different levels of the Prussian language: phonetics and writing, vocabulary, morphology and syntax. These elements are not proportional, because they are not homogenous. The morphology section is the most extensive one. The annexes contain practical tasks and Prussian and Lithuania texts: The Decalogue and prayer “Our Farther”. All the three catechism variants of the Prussian Decalogue are presented. The prayer “Our Farther” is taken from the translation of the 3rd catechism – the so-called Enchiridion, which referrers to a small manual of M. Luther’s catechism. Analogous fragments of the Lithuanian version by Baltramiejus Vilentas (1525–1587) and the translation of Martin Luther’s Enchiridion (1579) are submitted for textual and linguistic comparison. The textbook should provide the general knowledge about the system of the Prussian language, i.e. its vocabulary, phonology and phonetics, morphology, syntax, as well as the history of the Prussian language in the context of other Baltic peoples. It should also teach students how to read the monuments of the Prussian language. A great deal of attention is dedicated to the comparison of the Prussian catechism with the German original by introducing the methods of recognition of peculiarities of the Prussian morphology, and especially, syntax. The book also seeks to teach students how to recognise Prussian sounds and forms in incompl.

ISBN:
9789955185826
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32659
Updated:
2013-04-28 22:42:06
Metrics:
Views: 56
Export: