The Lithuanian language and its dialects

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian language and its dialects
In the Book:
Circum-Baltic languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2001. p. 41-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archaizmai; Aukštaičiai; Balsiai; Balsis; Dialektologija; Fonetinė sistema; Inovacijos; Kirtis, priegaidė; Kirčio atitraukimas; Lietuvių tarmės; Priebalsiai; Priebalsis; Priegaidės; Tarmių klasifikacija; Tarmių klasifikacijos kriterijai; Tarmės; Šnektos; Žemaičiai; Archaisms; Aukštaitian; Consonant; Consonants; Dialect; Dialect classification, criteria of dialect classfication for phonetic system; Dialectology; Innovations; Intonations; Lithuanian; Lithuanian dialects; Stress; Stress retraction; Syllable accent; Vowel; Vowels; Žemaitian.
Keywords:
LT
Archaizmai; Fonetika. Fonologija / Phonology; Inovacijos / Innovations; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Priegaidės; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
EN
Archaisms; Consonant; Consonants; Dialect classification, criteria of dialect classfication for phonetic system; Dialect; Intonations; Lithuanian dialects; Syllable accent; Stress retraction; Stress; Vowel; Vowels.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje platesniam užsienio skaitytojų ratui pristatoma lietuvių kalba ir jos tarmės. Įžangoje trumpai apžvelgiama Lietuvos gyventojų etninė sudėtis prieš II-ąjį pasaulinį karą ir po 1989 m., istorinis ir dabartinis teritorinis pasiskirstymas. Pirmojoje straipsnio dalyje dėmesys skiriamas lietuvių kalbos susiformavimui, gretimų genčių (kuršių, žemgalių įtakai); jos raidai LDK ir carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu. Pastebima, kad didžiausią slavų kalbų (lenkų, baltarusių) įtaką įvairiuose (žodyno, frazeologijos, sintaksės) kalbos lygmenyse patyrė lietuvių tarmės kaimiškose teritorijose LDK laikotarpiu. Pirmojoje dalyje taip pat aptariamas lietuvių kalbos foneminis inventorius: balsių ir priebalsių sistemos ir jų susiformavimas; kalbos prozodinės ypatybės. Antrojoje straipsnio dalyje apžvelgiamos lietuvių kalbos tarmės ir jų klasifikacija; taip pat įvardinami ir pagrindiniai skiriamieji kriterijai, apimantys tris pagrindinius – balsių sistemos, priebalsių sistemos ir prozodijos – aspektus. Paeiliui aptariamos pagrindinės lietuvių kalbos tarmės ir jų tarpusavio skirtumai: aukštaičių tarmė, jos tarminiai regionai – vakarų (kauniškių, šiauliškių tarmės), pietų, rytų aukštaičiai (širvintiškių, kupiškėnų, anykštėnų, uteniškių, vilniškių tarmės); taip pat žemaičių tarmės – pietų (raseiniškių tarmė), šiaurės (telšiškių tarmė), vakarų žemaičiai.

ENThe paper presents the Lithuanian language and its dialects to a wider foreign audience. The introduction gives a brief overview of the ethnic composition of Lithuanian population before World War II and after 1989, historical and present territorial distribution. The first part of the paper focuses on the formation of the Lithuanian language, the influence of neighbouring tribes (Curonians, Semigallians); its development during the period of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and the occupation by the Tsar Russia. The author notes that the greatest influence of Slavic languages (Polish, Belarusian) in various levels of language (lexis, phraseology, syntax) was made to Lithuanian dialects in rural areas in GDL. The first part also discusses the phonemic inventory of the Lithuanian language: the systems of vowels and consonants and their formation, and the prosodic characteristics of the language. The second part of the paper overviews Lithuanian dialects and their classification; it also enumerates the main differential criteria covering three major aspects: vowel system, consonant system and prosody. One by one the main Lithuanian dialects and their differences are discussed: the Aukštaitian dialect and its dialectal regions – Western (Kaunas, Šiauliai dialects), Southern, Eastern Aukštaitians (Širvintos, Kupiškis, Anykščiai, Utena, Vilnius dialects); and the Samogitian dialects – Southern (Raseiniai dialect), Northern (Telšiai dialect), Western Samogitians.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32454
Updated:
2017-03-22 15:58:12
Metrics:
Views: 23
Export: